Domovská stránka » Zodpovedná firma » MODERNÁ BIORAFINÉRIA NA SLOVENSKU
Sponsored

Aké parametre by mala spĺňať moderná biorafinéria? Medzi kritériá bezpochyby patrí bezodpadová produkcia, neustále zefektívňovanie procesov a rozsiahly výskum a vývoj. Jednu takú rafinériu máme aj na Slovensku. ENVIEN GROUP ponúka vo svojich závodoch nízkoemisné riešenia pre dopravu.

Výroba biopalív

Bezodpadová výroba biodiesla a bioetanolu v Leopoldove funguje už viac ako jedno desaťročie. Envien Group je jedným z najvýznamnejších a najsilnejších zoskupení spoločností v strednej a východnej Európe podnikajúcich v oblasti výroby krmív a biopalív. Spracovaním repky olejnej na biodiesel a kukurice na bioetanol sa získavajú aj repkové šroty a sušené kukuričné výpalky. Oboje sú vysoko hodnotným zdrojom živín pre hospodárske zvieratá a významne prispievajú k sebestačnosti SR v oblasti krmív.

Vedľajšie produkty z výroby krmív a biopalív sa znovu využívajú vo výrobnom procese, sú určené na predaj alebo na výrobu bioplynu a zelenej elektriny. Príkladom je glycerín so širokým uplatnením v priemysle a lecitínové kaly s využitím v bioplynových staniciach.

Dôkazom komplexnosti výrobného procesu je prebiehajúca investícia do zachytávania biogénneho CO2 s cieľom jeho použitia v sýtených nápojoch. Envien Group investuje veľa kapacít aj do vývoja nových výrobkov a moderných energetických riešení, ako je skúmanie získavania rastlinných proteínov z repkových šrotov a ich potenciálu pre potravinárske uplatnenie, výroba biometánu z odpadov či využitie fotovoltiky.

Spracovateľská technológia spoločností bude po uskutočnení investície do rafinácie a bielenia oleja schopná lisovať z repky olej potravinárskej kvality, čím v budúcnosti výrazne prispeje k zabezpečeniu sebestačnosti SR vo výrobe jedlého oleja.

Kuchynské oleje a tuky

Ako jedny zo vstupných surovín pri výrobe biodiesla sa využívajú použité kuchynské oleje a tuky. Zber prebieha po celom západnom Slovensku a v častiach stredného Slovenska pod značkou Prilej Olej. Súčasťou je informačná kampaň o negatívnych dopadoch vylievania olejov do odtoku na životné prostredie, v spolupráci so samosprávami, reštauráciami aj školami. Ďalšou vstupnou surovinou je kukuričný olej, ktorý spoločnosť získava ako vedľajší produkt z výroby bioetanolu. Výsledný biodiesel sa následne primiešava do klasického diesla.

Kde odovzdať oleje a tuky? Kliknite TU

Čerpacie stanice

Na čerpacích staniciach štandardne tankujete diesel B7 (7 objemových % biodiesla) a benzín E10 (9 objemových % bioetanolu). V Envien Group je možné tankovať do kamiónov a autobusov 100-percentný biodiesel B100. Pri prevádzke tak vedia ušetriť 70 % emisií skleníkových plynov v porovnaní s B7. B100 spolu s dieslami B20 a B30 tvoria projekt Biojazda.sk, ktorého je Envien Group súčasťou.

V rámci projektu sa realizuje výmena celého vozového parku za vozidlá, ktoré tankujú EKO Diesel B30 – diesel s 30 objemovými percentami biodiesla. Trojicu projektov uzatvára testovanie dvoch traktorov s palivom B20.

Podiel biopalív v doprave

Slovensko s momentálnymi možnosťami obnoviteľných zdrojov nevie bez výrazne vyššieho podielu biopalív v doprave splniť svoj záväzok 14 % obnoviteľných zdrojov energie, ktorý má dosiahnuť v roku 2030. Ponúkané alternatívy sú vhodné a funkčné aj pre slovenské cesty a vďaka produkcii biopalív na Slovensku môžu byť zavedené okamžite, s ekologickými benefitmi, efektívnymi ekonomickými nákladmi a najmä pochádzajúcich z domácich zdrojov.

Next article
Domovská stránka » Zodpovedná firma » MODERNÁ BIORAFINÉRIA NA SLOVENSKU
Sponsored

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) prichádza po štyroch úspešných výzvach počas uplynulého roka s ďalšou výzvou pre podniky pod názvom Slovensko 2.0. Podnikatelia budú mať opäť jedinečnú možnosť získať finančnú pomoc na inovácie svojich produktov a služieb. 

Príležitosť požiadať o inovačnú poukážku majú už od 4. júla 2022. Tentokrát je pomoc zameraná na firmy, ktoré podnikajú v oblasti spracovania surovín a polotovarov, rozvoja odolných a zdravých lokálnych potravín a zvyšovania energetickej efektívnosti v podnikoch.

Tak ako pri predchádzajúcich výzvach, aj teraz finančnú podporu sprostredkúva národný projekt inovujme.sk. Podnikatelia majú pri tejto výzve spolufinancovanie len vo výške 15 % celkovej ceny inovácie. Hodnota inovačnej poukážky sa pohybuje v rozpätí 2- až 10-tisíc eur.

„Rozhodli sme sa reagovať na potreby slovenských podnikateľov. Pre zvyšovanie cien energií a potravín sme pristúpili k podpore slovenských inovatívnych produktov a služieb práve v týchto oblastiach,“ hovorí generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš.

Samotná výzva Slovensko 2.0 potrvá mesiac – do 4. augusta 2022 – a zapojiť sa do nej môžu všetky slovenské podniky, ktoré podnikajú minimálne jeden rok. Žiadatelia musia byť fyzické či právnické osoby, ktoré majú sídlo mimo Bratislavského kraja a v minulosti im nebola preplatená inovačná poukážka projektu inovujme.sk.

Inovačné poukážky Slovensko 2.0 môžu pomôcť napríklad pri zavádzaní nových technológií v potravinárskej výrobe, výskume a vývoji energetických systémov, posilnení potenciálu národných potravinových systémov a tiež pri poradenstve v oblasti duševného vlastníctva a transferu technológií, dodáva Peter Blaškovitš.

Podmienky žiadosti o inovačnú poukážku a oblasti finančnej podpory nájdu žiadatelia na webovej stránke. Bližšie informácie môžete získať telefonicky, emailom či osobne v piatich regionálnych konzultačných centrách.

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Slovenská inovačná a energetická agentúra je štátna príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo hospodárstva SR. SIEA poskytuje špecializované činnosti v oblasti energetiky a inovácií, pôsobí ako sprostredkovateľský orgán a implementačná agentúra pre štrukturálne fondy EÚ a zároveň plní úlohy technologickej agentúry.

Next article