Domovská stránka » Ženy v biznise » ŽENY SU EMPATICKÉ, TRPEZLIVÉ A VENUJÚ PRIESTOR DISKUSII
ADVERTORIAL

Lekárenský segment je charakteristický tým, že sa stará o ľudí a ich zdravie. Starostlivosť je teda jeho kľúčovou hodnotou a prístupom. Jej primárnym nositeľom sú v našej spoločnosti ženy. Asi preto k práci vo farmácii inklinujú prevažne ony.

Mgr. MAGDALÉNA VRŤOVÁ

Riaditeľka oddelenia ľudských zdrojov, Dr. Max Slovensko

Vo vašej spoločnosti je mnoho žien, ktoré pracujú na úrovni stredného manažmentu. Ako sa vám to podarilo?

Naše manažérky v mnohých prípadoch „vyrástli“ vo firme a sú zároveň odborníčkami v oblasti s farmaceutickým vzdelaním. Do stredného manažmentu zaraďujeme aj roly zodpovedných farmaceutov – manažérov jednotlivých lekární. Ženy predstavujú aj väčšinu študentov farmácie. Zároveň my vo firme intenzívne podporujeme rozvoj manažérskych zručností našich kolegýň.

Som presvedčená, že rôznorodosť je prínosná, preto radi privítame väčší záujem mužov. Všeobecne však vnímame nedostatok záujmu o toto povolanie. Asi sa to týka viacerých odborov, kde starostlivosť predstavuje hlavný zmysel povolania. Študenti preferujú technické odbory, IT, ekonómiu. V našom záujme je zatraktívniť povolanie farmaceuta a vrátiť jeho postavenie na rovnakú úroveň profesionality a uznania ako kedysi.

Prečítajte si príbehy našich zamestnancov

Aké výhody nesie podľa vás obsadenie manažérskych pozícií ženami?

Empatia, ľudskosť, načúvanie. Tieto vlastnosti sú nevyhnutné pri komunikácii s pacientmi, ale aj s kolegami. V tímoch, kde prevládajú ženy, je dôležité, aby sa navzájom dokázali chápať a vedeli sa vcítiť do potrieb druhých. Ženy majú schopnosť čítať medzi riadkami. V mnohom prispieva aj multitasking, či schopnosť rozhodnúť sa správne a promptne reagovať na problémy, nakoľko sa naše manažérky musia spoľahnúť najmä samé na seba. Či už ide o systémový problém, prevádzkový problém, či nespokojného zákazníka, stále musia vedieť promptne zareagovať. My ženy dokážeme byť trpezlivé, venujeme priestor diskusii a hľadáme cestu, ako vytvoriť správne riešenie.

Podiel žien vo vašej firme je až 85 %. Čím si vysvetľujete takýto záujem žien o farmáciu?

Farmácia je služba pacientom v zmysle starostlivosti. Ženám v nastavení spoločnosti u nás už nejako automaticky prináleží starať sa o druhých, v zamestnaní aj v rodine. Postavenie ženy a všeobecná predstava o „jej mieste“ v spoločnosti sa vyvíja. Aj keď sme v súčasnosti už pomerne otvorená spoločnosť, tento pôvodný prístup zohráva určitú úlohu. Je to ale obojstranné, naši zákazníci hľadajú v lekárni dôveru, poradenstvo a pochopenie a ženy vedia tento prístup prirodzene poskytnúť.

Prioritou našej firmy je poskytovať pacientovi vysoko kvalitné poradenstvo a podporu. Preto nezáleží na pohlaví, ale na samotnom človeku, či sa s týmto stotožňuje. Ideálna situácia je, keď sa každý vo svojom zamestnaní nájde a je spokojný.

Chceš pracovať v Dr.Max? Klikni TU

Ako pracujete so ženami, ktoré sa chystajú alebo momentálne sú na materskej dovolenke?

Aktuálne máme okolo 15 percent kolegýň/kolegov spomedzi viac ako 2 670 zamestnancov na materskej/rodičovskej dovolenke. Stále však zostávajú súčasťou firmy. Rešpektujeme, ak sa ženy rozhodnú prerušiť kariéru kvôli materským povinnostiam a naďalej ich podporujeme. Pravidelne posielame novinky z firmy, v spolupráci s organizáciou Pracujúce mamy realizujeme webináre zamerané na podporu v tejto životnej fáze.

Poskytujeme flexibilné možnosti pracovať u nás aj popri rodičovských povinnostiach. V tomto prípade prispievame na náklady spojené so starostlivosťou o dieťa. Poskytujeme aj možnosť pracovať z domu jednak v našej Poradni Dr.Max, kde odpovedajú na otázky od pacientov, alebo prispievať odbornými článkami na náš web, či do médií. Farmaceutov je, bohužiaľ, nedostatok a sme veľmi radi, že zostávajú súčasťou firmy, aj keď momentálne nemôžu svoje povolanie naplno vykonávať. Sme vďační, keď sa k nám po rodičovskej dovolenke rozhodnú vrátiť.

Ďalší článok
Domovská stránka » Ženy v biznise » ŽENY SU EMPATICKÉ, TRPEZLIVÉ A VENUJÚ PRIESTOR DISKUSII
ADVERTORIAL

NN rešpektuje osobnosť každého zamestnanca bez ohľadu na vek, pôvod a na to, ako vyzerá a koho miluje. Téma rôznorodosti a jedinečnosti, resp. diverzita a inklúzia, sú súčasťou HR strategických cieľov tejto inštitúcie, hovorí Miroslava Jandorfová, riaditeľka ľudských zdrojov NN SR.

MIROSLAVA JANDORFOVÁ

Riaditeľka Ľudských zdrojov NN Životná poisťovňa a členka predstavenstva,

Ako vaša firma podporuje diverzitu a inklúziu?

Uvedomujeme si, že ľudia sú si podobní, no nie sú rovnakí, v tom spočíva naša najväčšia sila. Veríme, že spoločnosť je najsilnejšia, keď pracuje s celým spektrom ľudí bez ohľadu na to, ako vyzeráme, odkiaľ pochádzame alebo koho milujeme.

Zastávame pozitívny postoj k rozmanitosti a rovnakým príležitostiam pre všetkých. Realizujeme aktivity podporujúce myšlienku diverzity a inklúzie (D&I) a v tejto oblasti staviame na Posilnení povedomia D&I aktivít, Podpore komunít a Rovnakom odmeňovaní.

Ako získať prácu NN poradcu?

Budujeme firemnú kultúru, podľa ktorej nerobíme rozdiely a pomáhame slabším, zraniteľnejším alebo tým, ktorí čelia predsudkom a nenávisti. Naše hodnoty komunikujeme aj navonok a v roku 2020 sme sa stali ambasádormi Charty diverzity Slovensko.

FOTO: archiv NN

Ako pristupujete k rovným príležitostiam a do akých oblastí sa to premieta?

Rovnosť príležitostí deklarujeme v NN Vyhlásení o D&I a premieta sa do všetkých oblastí riadenia ľudských zdrojov. Do výberového procesu sme zapracovali poskytovanie rovnakých príležitostí pre všetky pohlavia. Ženy podporujeme v kariére systematicky, napr. snahou o vyrovnaný pomer mužských a ženských uchádzačov na všetky pracovné pozície a vlani sme vytvorili WomeNN Club.

Prinášame však i aktivity s cieľom vylepšiť pracovné podmienky a well-being. Zamestnancov podporujeme v kariérnom a osobnostnom raste. Hľadáme spôsoby vedúce k rovnováhe medzi ich pracovným životom a súkromím. Chceme, aby boli kolegovia spokojní, ich spokojnosť zisťujeme v prieskumoch angažovanosti.

Kolegov počúvame, vyzývame ich na otvorený dialóg a snažíme sa napĺňať ich potreby. Každý rok sa zapájame do projektu Rovnaké odmeňovanie a postupne znižujeme rozdiely v odmeňovaní medzi ženami a mužmi.

Staňte sa súčasťou NN rodiny

Ako vzdelávate zamestnancov a pomáhate im rásť?

Jednou z ďalších priorít je zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov. Zameriavame sa najmä na oblasť dát, IT, umelú inteligenciu a zákaznícku skúsenosť. Ženám sme tento rok sprostredkovali 4-mesačný program Mini-Tech MBI a radi by sme v tom pokračovali. Je to unikátny program, vďaka nemu naše kolegyne získavajú komplexný prehľad o informačných technológiách a zlepšujú si digitálne zručnosti. Po ukončení programu dostanú možnosť spolupracovať na IT projektoch, ktoré si samy zvolia.

Ako môže firma podporiť kariérny rast žien?

Možnosťou je i vzdelávanie v oblasti IT a dát. Cieľom nemusí byť hneď obsadenie do vyššej pozície, dôležité je poskytnúť rovnaké príležitosti, rozvojové programy a pod. Nevyhnutné je, aby sa témy kariérny rast žien, diverzita a inklúzia stali súčasťou agendy top manažmentu a zaradili sa do strategických cieľov spoločnosti. Rovnako dôležitá je komunikácia – treba hovoriť o úspešných ženách a ich kariére. Takisto je potrebné organizovať tréningy a webináre na tému rozdielností v spoločnosti, predsudkov, tolerancie a pod.

Pracovné pozície v centrále v Bratislave

Ako vychádzate v ústrety matkám, resp. rodičom?

Rodičom poskytujeme voľno navyše, keď ide dieťa prvý raz do školy. Máme flexibilnú formu práce. Pred dvomi rokmi sme zaviedli 4-dňový pracovný týždeň a kto chce, môže pracovať v tomto režime. Umožňujeme tiež pracovať na trvalý pracovný pomer alebo dočasne na skrátený pracovný úväzok.

Pokiaľ ide o návrat matiek, prípadne mužov, z materskej či rodičovskej dovolenky do práce, s väčšinou sa dohodneme na umiestnení do adekvátnej funkcie. Mamičky sa snažíme zapájať do diania i počas materskej dovolenky, napr. pozvaním na eventy, ako je vianočný večierok. V lete organizujeme NN denný tábor a verím, že po úplnom odznení kovidu sa vrátime aj k mikulášskym akciám a oslavám Dňa detí.

Ďalší článok