Domovská stránka » Ženy v biznise » VERTE SVOJIM TÚŽBAM A POTENCIÁLU VIAC AKO STRACHU
Ženy v biznise

VERTE SVOJIM TÚŽBAM A POTENCIÁLU VIAC AKO STRACHU

Cítite, že vo vás driemu biznis túžby, ktoré by ste radi zhmotnili? V tom prípade vás určite inšpiruje rozhovor s koučkou Lenkou Lutonskou, ktorá prezradí viac o tom, ako vďaka intuícii a sebaláske môžete naplniť nielen svoj kariérny potenciál.

LENKA LUTONSKÁ

medzinárodná koučka NLP a popredná ženská koučka pre podnikateľky v Európe, autorka knihy Energetic Marketing a zakladateľka Extraordinary Growth Academy, Energetic Breakthrough MethodTM

Hovorí sa, že muži sú vo svete biznisu sebavedomejší a ženy, ktoré sú viac emocionálne, treba postrčiť.

Súhlasíte?

Ženy určujú svoju hodnotu, alebo hodnotu biznisu cez iných ľudí. Muži sú viac transakční v zmysle – toto je môj produkt, chcete ho či nie? Žena neustále uvažuje, či je produkt dobrý, či do jeho výroby dala všetko, či si nepýta príliš veľa… Našťastie, dnešné ženy tvoria prvú generáciu, ktorá si uvedomuje svoju vnútornú silu, využiteľnú aj v biznise.

V čom sú ženy popredu?

V emocionálnosti a kreativite. Všetka tvorivá energia je ženská energia, vďaka nej nejde v biznise len o zarábanie peňazí a dosahovanie cieľov, podnikanie dostáva iný zmysel. To je dobré najmä pre stavanie spoločnosti a komunít. Ženská podstata zložená z tvorivosti, prijímania a emócií je našou skutočnou silou. To neznamená, že máme odmietať mužskú energiu. Najväčší úspech príde, keď zjednotíme dravú mužskosť a emocionálnu ženskosť.

Čo vás motivovalo rozbehnúť vlastné podnikanie?

Nevnímala som to tak, že idem rozbehnúť podnikanie. Chcela som pomáhať ľuďom. Keď som odchádzala do Anglicka, vedela som, že chcem zmeniť svet, človeka za človekom. Zároveň som chcela pomôcť sama sebe, lebo som nebola veľmi sebavedomá. Vedela som, že tento cieľ nedosiahnem v tradičnom zamestnaní. Naviedlo ma to na štúdium NLP, išla som za svojou vášňou, impulzom, z ktorého sa vykľulo podnikanie.

Čo poradíte ženám, ktoré chcú podnikať, no majú strach z neúspechu?

Naučte sa veriť svojim túžbam a potenciálu viac ako strachu. Okrem naprogramovanej a ustráchanej mysle máme aj myseľ väčšiu, ktorá k nám prehovára skrz intuíciu vždy, keď po niečom túžime. Základ je naučiť sa veriť našim túžbam. Vyššia myseľ sa nám často prihovára, no pre strachy ju nevnímame alebo jej odkazy prehlušujeme ustráchanými myšlienkami. Mať strach je normálne. Tak ako je normálne mať túžbu.

So strachom sa dá popasovať tak, že najprv prijmem nejakú túžbu za svoju cestu a pripravím sa na najhoršie možné scenáre. Som ochotná ich prijať pri ceste za naplnením túžby? Strach má väčšinou naše vnútorné dieťa, ktoré sa bojí o život, no my sme dospelé a zvládneme to. Len sa pripravíme na scenáre, ktoré sa môžu stať. Ako dospelú by ma neúspech nepoložil, možno by prišla bolesť a sklamanie, no nevyhýbam sa im, pretože, ak to nakoniec dopadne dobre, dosiahnem, čo som chcela.

Ako nepodľahnúť tlaku v zmysle budovania kariéry, starostlivosti o rodinu a o domácnosť?

Uvedomením si, že byť sebecká nie je zlé. Naopak, je to prínosné pre celé okolie. Verím, že čo je správne pre mňa, je správne aj pre ostatných. V zdravej sebaláske, pravdaže. Ale pozor, to, že je niečo jednoduché, neznamená, že je to pre mňa správne. Možno je jednoduchšie zostať v nefunkčnom manželstve kvôli financiám a deťom, no nie je to správne, pretože sa v ňom necítim dobre a deťom ukazujem zlý príklad, keď počúvajú neustále hádky.

A čo je správne pre mňa neznamená, že sa to na začiatku stretne s pochopením, no z dlhodobého hľadiska sa to ukáže ako správne rozhodnutie. My Slovenky a Češky sa prebúdzame a uvedomujeme si, že keď sa konečne dáme na prvé miesto, až potom dokážeme naše svetlo rozdávať aj iným.

Ďalší článok
Domovská stránka » Ženy v biznise » VERTE SVOJIM TÚŽBAM A POTENCIÁLU VIAC AKO STRACHU
ADVERTORIAL

V SPOLOČNOSTI NN ŽENY PODPORUJEME V KARIÉRE SYSTEMATICKY

NN rešpektuje osobnosť každého zamestnanca bez ohľadu na vek, pôvod a na to, ako vyzerá a koho miluje. Téma rôznorodosti a jedinečnosti, resp. diverzita a inklúzia, sú súčasťou HR strategických cieľov tejto inštitúcie, hovorí Miroslava Jandorfová, riaditeľka ľudských zdrojov NN SR.

MIROSLAVA JANDORFOVÁ

Riaditeľka Ľudských zdrojov NN Životná poisťovňa a členka predstavenstva,

Ako vaša firma podporuje diverzitu a inklúziu?

Uvedomujeme si, že ľudia sú si podobní, no nie sú rovnakí, v tom spočíva naša najväčšia sila. Veríme, že spoločnosť je najsilnejšia, keď pracuje s celým spektrom ľudí bez ohľadu na to, ako vyzeráme, odkiaľ pochádzame alebo koho milujeme.

Zastávame pozitívny postoj k rozmanitosti a rovnakým príležitostiam pre všetkých. Realizujeme aktivity podporujúce myšlienku diverzity a inklúzie (D&I) a v tejto oblasti staviame na Posilnení povedomia D&I aktivít, Podpore komunít a Rovnakom odmeňovaní.

Ako získať prácu NN poradcu?

Budujeme firemnú kultúru, podľa ktorej nerobíme rozdiely a pomáhame slabším, zraniteľnejším alebo tým, ktorí čelia predsudkom a nenávisti. Naše hodnoty komunikujeme aj navonok a v roku 2020 sme sa stali ambasádormi Charty diverzity Slovensko.

FOTO: archiv NN

Ako pristupujete k rovným príležitostiam a do akých oblastí sa to premieta?

Rovnosť príležitostí deklarujeme v NN Vyhlásení o D&I a premieta sa do všetkých oblastí riadenia ľudských zdrojov. Do výberového procesu sme zapracovali poskytovanie rovnakých príležitostí pre všetky pohlavia. Ženy podporujeme v kariére systematicky, napr. snahou o vyrovnaný pomer mužských a ženských uchádzačov na všetky pracovné pozície a vlani sme vytvorili WomeNN Club.

Prinášame však i aktivity s cieľom vylepšiť pracovné podmienky a well-being. Zamestnancov podporujeme v kariérnom a osobnostnom raste. Hľadáme spôsoby vedúce k rovnováhe medzi ich pracovným životom a súkromím. Chceme, aby boli kolegovia spokojní, ich spokojnosť zisťujeme v prieskumoch angažovanosti.

Kolegov počúvame, vyzývame ich na otvorený dialóg a snažíme sa napĺňať ich potreby. Každý rok sa zapájame do projektu Rovnaké odmeňovanie a postupne znižujeme rozdiely v odmeňovaní medzi ženami a mužmi.

Staňte sa súčasťou NN rodiny

Ako vzdelávate zamestnancov a pomáhate im rásť?

Jednou z ďalších priorít je zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov. Zameriavame sa najmä na oblasť dát, IT, umelú inteligenciu a zákaznícku skúsenosť. Ženám sme tento rok sprostredkovali 4-mesačný program Mini-Tech MBI a radi by sme v tom pokračovali. Je to unikátny program, vďaka nemu naše kolegyne získavajú komplexný prehľad o informačných technológiách a zlepšujú si digitálne zručnosti. Po ukončení programu dostanú možnosť spolupracovať na IT projektoch, ktoré si samy zvolia.

Ako môže firma podporiť kariérny rast žien?

Možnosťou je i vzdelávanie v oblasti IT a dát. Cieľom nemusí byť hneď obsadenie do vyššej pozície, dôležité je poskytnúť rovnaké príležitosti, rozvojové programy a pod. Nevyhnutné je, aby sa témy kariérny rast žien, diverzita a inklúzia stali súčasťou agendy top manažmentu a zaradili sa do strategických cieľov spoločnosti. Rovnako dôležitá je komunikácia – treba hovoriť o úspešných ženách a ich kariére. Takisto je potrebné organizovať tréningy a webináre na tému rozdielností v spoločnosti, predsudkov, tolerancie a pod.

Pracovné pozície v centrále v Bratislave

Ako vychádzate v ústrety matkám, resp. rodičom?

Rodičom poskytujeme voľno navyše, keď ide dieťa prvý raz do školy. Máme flexibilnú formu práce. Pred dvomi rokmi sme zaviedli 4-dňový pracovný týždeň a kto chce, môže pracovať v tomto režime. Umožňujeme tiež pracovať na trvalý pracovný pomer alebo dočasne na skrátený pracovný úväzok.

Pokiaľ ide o návrat matiek, prípadne mužov, z materskej či rodičovskej dovolenky do práce, s väčšinou sa dohodneme na umiestnení do adekvátnej funkcie. Mamičky sa snažíme zapájať do diania i počas materskej dovolenky, napr. pozvaním na eventy, ako je vianočný večierok. V lete organizujeme NN denný tábor a verím, že po úplnom odznení kovidu sa vrátime aj k mikulášskym akciám a oslavám Dňa detí.

Ďalší článok