Domovská stránka » Ženy v biznise » REALITA RODINNÉHO PODNIKANIA – ROZHODNUTIA OD NEDEĽNÉHO OBEDA
Ženy v biznise

REALITA RODINNÉHO PODNIKANIA – ROZHODNUTIA OD NEDEĽNÉHO OBEDA

V spolupráci s:
Adobe Stock
V spolupráci s:
Adobe Stock

Hovorí sa, že najhoršie je podnikať s rodinou. Napriek tomu to mnohí podnikatelia skúšajú. Aká je však realita rodinných firiem a akú rolu v nich hrajú ženy? A na záver novela, ktorá je dobrou správou pre rodinné podniky.

ALEXANDRA LETKO

zakladateľka OZ Ženy podnikajte!

MARTINA VANC

redaktorka a odborná poradkyňa OZ Ženy podnikajte!

Čo je to rodinný podnik?

Na Slovensku zákon presne nedefinuje rodinný podnik, z praxe však vieme, že takéto firmy existujú a ich počet sa odhaduje na 60-80 percent z malých a stredných podnikov. Rodinné podniky sa zakladali už v minulosti a hoci bola naša história poznačená znárodňovaním, niektoré rodinné značky sú hrdé na svoju tradíciu.

V minulosti si rodinné firmy často volili názov podľa mena rodiny, niekedy doplnené o známe „a syn“ resp. „a synovia“. Menej častý bol doplnok „a dcéra“, čo, samozrejme, súviselo so všeobecnou predstavou o úlohe ženy v spoločnosti. Dnes sú častejšie univerzálne názvy súvisiace s predmetom podnikania alebo dobre znejúce názvy použiteľné aj v zahraničí.

Výhody/nevýhody

Podnikanie s rodinnými príslušníkmi často znamená, že si problémy z práce nosíte domov a naopak, domáce konflikty môžu prerásť do pracovných. Na druhej strane sa dôležité rozhodnutia môžu prijímať efektívnejšie, pretože sú často už dávno predebatované.

V našich rozhovoroch pre Ženy podnikajte! sme spovedali aj ženy podnikateľky, ktoré podnikali spolu so svojimi manželmi. Príkladom bola pani Račková, ktorá spolu s manželom založila a vedie dnes už legendárnu výrobu obuvi značky RAK. Na otázku, ako dokáže zladiť osobný a pracovný život, odpovedala jednoznačne: „Drvivú väčšinu času podriaďujeme firme a jej potrebám. To bola a je naša priorita. Firma je naše tretie dieťa, ktoré však stále potrebuje nás a náš čas, tak je úplne prirodzené, že sa toto ,dieťa´ prelína s naším osobným a pracovným životom, je s nami pri raňajkách, ale aj na dovolenke. Sme spolu zžití a neviem si ani predstaviť, že by to malo byť inak.“

Dobré správy zo sveta legislatívy

Od 1. 1. 2023 bude účinná novela zákona o nelegálnej práci, ktorou sa rozšíri výnimka z nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.

V súčasnosti výnimka z nelegálnej práce platí na prácu, ktorú pre fyzickú osobu podnikateľa alebo pre právnickú osobu (s. r. o. s najviac jedným spoločníkom – fyzickou osobou) vykonáva príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel spoločníka, ak tento je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku alebo je žiakom alebo študentom do 26 rokov.

Novelou predmetného zákona sa táto výnimka rozšíri. Po novom bude platiť aj pre spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má najviac dvoch spoločníkov, ktorí sú príbuznými v priamom rade, súrodencami alebo manželmi.

Inak povedané, eseročky budú môcť po novom mať dvoch spoločníkov (príbuzní v priamom rade, súrodenci alebo manželia), čím sa rozšíri okruh podnikateľov, ktorí budú môcť výnimku z nelegálneho zamestnávania využiť.

Na záver chceme vyjadriť podporu všetkým podnikateľkám a podnikateľom. Ak vás tento článok zaujal, viac príbehov a skúseností slovenských podnikateliek nájdete na www.zenypodnikajte.sk

Ďalší článok
Domovská stránka » Ženy v biznise » REALITA RODINNÉHO PODNIKANIA – ROZHODNUTIA OD NEDEĽNÉHO OBEDA
ADVERTORIAL

V SPOLOČNOSTI NN ŽENY PODPORUJEME V KARIÉRE SYSTEMATICKY

NN rešpektuje osobnosť každého zamestnanca bez ohľadu na vek, pôvod a na to, ako vyzerá a koho miluje. Téma rôznorodosti a jedinečnosti, resp. diverzita a inklúzia, sú súčasťou HR strategických cieľov tejto inštitúcie, hovorí Miroslava Jandorfová, riaditeľka ľudských zdrojov NN SR.

MIROSLAVA JANDORFOVÁ

Riaditeľka Ľudských zdrojov NN Životná poisťovňa a členka predstavenstva,

Ako vaša firma podporuje diverzitu a inklúziu?

Uvedomujeme si, že ľudia sú si podobní, no nie sú rovnakí, v tom spočíva naša najväčšia sila. Veríme, že spoločnosť je najsilnejšia, keď pracuje s celým spektrom ľudí bez ohľadu na to, ako vyzeráme, odkiaľ pochádzame alebo koho milujeme.

Zastávame pozitívny postoj k rozmanitosti a rovnakým príležitostiam pre všetkých. Realizujeme aktivity podporujúce myšlienku diverzity a inklúzie (D&I) a v tejto oblasti staviame na Posilnení povedomia D&I aktivít, Podpore komunít a Rovnakom odmeňovaní.

Ako získať prácu NN poradcu?

Budujeme firemnú kultúru, podľa ktorej nerobíme rozdiely a pomáhame slabším, zraniteľnejším alebo tým, ktorí čelia predsudkom a nenávisti. Naše hodnoty komunikujeme aj navonok a v roku 2020 sme sa stali ambasádormi Charty diverzity Slovensko.

FOTO: archiv NN

Ako pristupujete k rovným príležitostiam a do akých oblastí sa to premieta?

Rovnosť príležitostí deklarujeme v NN Vyhlásení o D&I a premieta sa do všetkých oblastí riadenia ľudských zdrojov. Do výberového procesu sme zapracovali poskytovanie rovnakých príležitostí pre všetky pohlavia. Ženy podporujeme v kariére systematicky, napr. snahou o vyrovnaný pomer mužských a ženských uchádzačov na všetky pracovné pozície a vlani sme vytvorili WomeNN Club.

Prinášame však i aktivity s cieľom vylepšiť pracovné podmienky a well-being. Zamestnancov podporujeme v kariérnom a osobnostnom raste. Hľadáme spôsoby vedúce k rovnováhe medzi ich pracovným životom a súkromím. Chceme, aby boli kolegovia spokojní, ich spokojnosť zisťujeme v prieskumoch angažovanosti.

Kolegov počúvame, vyzývame ich na otvorený dialóg a snažíme sa napĺňať ich potreby. Každý rok sa zapájame do projektu Rovnaké odmeňovanie a postupne znižujeme rozdiely v odmeňovaní medzi ženami a mužmi.

Staňte sa súčasťou NN rodiny

Ako vzdelávate zamestnancov a pomáhate im rásť?

Jednou z ďalších priorít je zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov. Zameriavame sa najmä na oblasť dát, IT, umelú inteligenciu a zákaznícku skúsenosť. Ženám sme tento rok sprostredkovali 4-mesačný program Mini-Tech MBI a radi by sme v tom pokračovali. Je to unikátny program, vďaka nemu naše kolegyne získavajú komplexný prehľad o informačných technológiách a zlepšujú si digitálne zručnosti. Po ukončení programu dostanú možnosť spolupracovať na IT projektoch, ktoré si samy zvolia.

Ako môže firma podporiť kariérny rast žien?

Možnosťou je i vzdelávanie v oblasti IT a dát. Cieľom nemusí byť hneď obsadenie do vyššej pozície, dôležité je poskytnúť rovnaké príležitosti, rozvojové programy a pod. Nevyhnutné je, aby sa témy kariérny rast žien, diverzita a inklúzia stali súčasťou agendy top manažmentu a zaradili sa do strategických cieľov spoločnosti. Rovnako dôležitá je komunikácia – treba hovoriť o úspešných ženách a ich kariére. Takisto je potrebné organizovať tréningy a webináre na tému rozdielností v spoločnosti, predsudkov, tolerancie a pod.

Pracovné pozície v centrále v Bratislave

Ako vychádzate v ústrety matkám, resp. rodičom?

Rodičom poskytujeme voľno navyše, keď ide dieťa prvý raz do školy. Máme flexibilnú formu práce. Pred dvomi rokmi sme zaviedli 4-dňový pracovný týždeň a kto chce, môže pracovať v tomto režime. Umožňujeme tiež pracovať na trvalý pracovný pomer alebo dočasne na skrátený pracovný úväzok.

Pokiaľ ide o návrat matiek, prípadne mužov, z materskej či rodičovskej dovolenky do práce, s väčšinou sa dohodneme na umiestnení do adekvátnej funkcie. Mamičky sa snažíme zapájať do diania i počas materskej dovolenky, napr. pozvaním na eventy, ako je vianočný večierok. V lete organizujeme NN denný tábor a verím, že po úplnom odznení kovidu sa vrátime aj k mikulášskym akciám a oslavám Dňa detí.

Ďalší článok