Domovská stránka » Ženy v biznise » BUDÚCNOSŤ JE V TECHNOLÓGIÁCH, ŽENY BY MALI BYŤ ICH SÚČASŤOU
Ženy v biznise

BUDÚCNOSŤ JE V TECHNOLÓGIÁCH, ŽENY BY MALI BYŤ ICH SÚČASŤOU

Ve spolupráci s:
Adobe Stock
Ve spolupráci s:
Adobe Stock

Na Slovensku chýba približne 15-tisíc IT odborníkov, v Európe toto číslo osciluje okolo milióna. Niet pochýb o tom, že naša budúcnosť bude technologická. V sektore IT však stále pracujú hlavne muži, pričom ženy tvoria len 14,9 percent z celkového počtu zamestnancov.

MONIKA KAPRÁLIKOVÁ

Manažérka pre komunikáciu a marketing, Aj Ty v IT

Dôvodom uvedeného stavu sú často predsudky a neznalosť, čo práca v spomenutom sektore znamená. Meniť túto situáciu sa usiluje organizácia Aj Ty v IT. Jej aktivít sa za desať rokov existencie zúčastnilo viac ako 30-tisíc dievčat, žien a učiteľov.

Na začiatku bola žena…

Volá sa Petra Kotuliaková a v roku 2012 pôsobila na oddelení marketingu a PR na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Keď si uvedomila, že je na škole len hŕstka dievčat a o aké skvelé projekty prichádzajú, rozhodla sa to zmeniť. Založila občianske združenie Aj Ty v IT s cieľom pomôcť ženám objaviť inšpiráciu a svoju budúcnosť v IT.

Od hŕstky k tisíckam

Pozornosť najskôr obrátila na stredoškoláčky, ktoré chcela motivovať a podporiť v rozhodnutí ísť IT študovať. Zorganizovala stretnutia so študentkami, až z toho v roku 2013 vyrástol samostatný mentoringový program Spoznaj IT faCOOLty a o rok celoslovenský kariérny deň Girl´s Day. Je to deň, keď stredoškoláčky môžu nahliadnuť dovnútra desiatok IT firiem a organizácií po celom Slovensku. V roku 2018 sa pridali dievčenské Coding Clubs a o tri roky aj projekt Security Girls. Ambíciou týchto vzdelávacích programov bola nielen podpora záujmu dievčat o štúdium IT, ale aj pomoc pri osvojovaní digitálnych zručností, ktoré by im uľahčili vstup na pracovný trh.

Od zmeny života žien k zmene Slovenska

Workshopy, ktoré Aj Ty v IT pripravovalo pre stredoškoláčky, čoskoro zaujali aj dospelé ženy. A tak sa zrodil nápad komplexnejších ženských akadémií, ktoré pripravujú účastníčky na juniorské IT pozície. Prvými a najdôležitejšími boli Women Tester a Data Academy, časom pribudli Security, UX, SQL, Machine Learning a množstvo krátkodobých kurzov. Od roku 2017 sa akadémií zúčastnilo viac ako 7 000 žien. To je sedemtisíc príbehov o osobnom raste aj o úplnej kariérnej zmene. Aj Ty v IT tak pomáhalo meniť nielen životy žien a domáce IT prostredie, ale postupne aj samotné Slovensko.

Od žien späť k dievčatám

Tam, kde sa vzdelávali dospelé ženy – mamy, bol len kúsok k tomu, aby podobné aktivity hľadali aj pre svoje dcéry. Prvým projektom pre najmladšie dievčatá bola súťaž v kreatívnom programovaní Scratch Match. Pribudli workshopy s microbitmi, legorobotmi a ozobotmi, ktoré ich dievčatám približovali zábavnou formou. Popri nich realizuje Aj Ty v IT projekty priamo na školách. Robí tak formou bezplatného vzdelávania alebo cez projekt TECHLIB, prvú Technickú knižnicu na Slovensku, ktorá požičiava hardvér.

10 rokov Aj Ty v IT = 30-tisíc príbehov

Aj Ty v IT už dekádu tvorí svet, v ktorom „Technology has no gender“ a v ktorom ženy nezostávajú na okraji, ale tvoria súčasť technologickej prítomnosti i budúcnosti. Svedčia o tom celkové čísla, kde sa 1 400 vzdelávacích aktivít organizácie zúčastnilo 30-tisíc dievčat, žien a učiteľov z celého Slovenska. Popri tom organizácia motivuje, búra predsudky a buduje komunitu na vzájomné zdieľanie informácií. Na začiatku bola Petra Kotuliaková sama, dnes jej víziu pomáha napĺňať viac ako dvadsaťčlenný tím a komunita lektorov, učiteľov, dobrovoľníkov a partnerov.

Ďalší článok
Domovská stránka » Ženy v biznise » BUDÚCNOSŤ JE V TECHNOLÓGIÁCH, ŽENY BY MALI BYŤ ICH SÚČASŤOU
ADVERTORIAL

V SPOLOČNOSTI NN ŽENY PODPORUJEME V KARIÉRE SYSTEMATICKY

NN rešpektuje osobnosť každého zamestnanca bez ohľadu na vek, pôvod a na to, ako vyzerá a koho miluje. Téma rôznorodosti a jedinečnosti, resp. diverzita a inklúzia, sú súčasťou HR strategických cieľov tejto inštitúcie, hovorí Miroslava Jandorfová, riaditeľka ľudských zdrojov NN SR.

MIROSLAVA JANDORFOVÁ

Riaditeľka Ľudských zdrojov NN Životná poisťovňa a členka predstavenstva,

Ako vaša firma podporuje diverzitu a inklúziu?

Uvedomujeme si, že ľudia sú si podobní, no nie sú rovnakí, v tom spočíva naša najväčšia sila. Veríme, že spoločnosť je najsilnejšia, keď pracuje s celým spektrom ľudí bez ohľadu na to, ako vyzeráme, odkiaľ pochádzame alebo koho milujeme.

Zastávame pozitívny postoj k rozmanitosti a rovnakým príležitostiam pre všetkých. Realizujeme aktivity podporujúce myšlienku diverzity a inklúzie (D&I) a v tejto oblasti staviame na Posilnení povedomia D&I aktivít, Podpore komunít a Rovnakom odmeňovaní.

Ako získať prácu NN poradcu?

Budujeme firemnú kultúru, podľa ktorej nerobíme rozdiely a pomáhame slabším, zraniteľnejším alebo tým, ktorí čelia predsudkom a nenávisti. Naše hodnoty komunikujeme aj navonok a v roku 2020 sme sa stali ambasádormi Charty diverzity Slovensko.

FOTO: archiv NN

Ako pristupujete k rovným príležitostiam a do akých oblastí sa to premieta?

Rovnosť príležitostí deklarujeme v NN Vyhlásení o D&I a premieta sa do všetkých oblastí riadenia ľudských zdrojov. Do výberového procesu sme zapracovali poskytovanie rovnakých príležitostí pre všetky pohlavia. Ženy podporujeme v kariére systematicky, napr. snahou o vyrovnaný pomer mužských a ženských uchádzačov na všetky pracovné pozície a vlani sme vytvorili WomeNN Club.

Prinášame však i aktivity s cieľom vylepšiť pracovné podmienky a well-being. Zamestnancov podporujeme v kariérnom a osobnostnom raste. Hľadáme spôsoby vedúce k rovnováhe medzi ich pracovným životom a súkromím. Chceme, aby boli kolegovia spokojní, ich spokojnosť zisťujeme v prieskumoch angažovanosti.

Kolegov počúvame, vyzývame ich na otvorený dialóg a snažíme sa napĺňať ich potreby. Každý rok sa zapájame do projektu Rovnaké odmeňovanie a postupne znižujeme rozdiely v odmeňovaní medzi ženami a mužmi.

Staňte sa súčasťou NN rodiny

Ako vzdelávate zamestnancov a pomáhate im rásť?

Jednou z ďalších priorít je zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov. Zameriavame sa najmä na oblasť dát, IT, umelú inteligenciu a zákaznícku skúsenosť. Ženám sme tento rok sprostredkovali 4-mesačný program Mini-Tech MBI a radi by sme v tom pokračovali. Je to unikátny program, vďaka nemu naše kolegyne získavajú komplexný prehľad o informačných technológiách a zlepšujú si digitálne zručnosti. Po ukončení programu dostanú možnosť spolupracovať na IT projektoch, ktoré si samy zvolia.

Ako môže firma podporiť kariérny rast žien?

Možnosťou je i vzdelávanie v oblasti IT a dát. Cieľom nemusí byť hneď obsadenie do vyššej pozície, dôležité je poskytnúť rovnaké príležitosti, rozvojové programy a pod. Nevyhnutné je, aby sa témy kariérny rast žien, diverzita a inklúzia stali súčasťou agendy top manažmentu a zaradili sa do strategických cieľov spoločnosti. Rovnako dôležitá je komunikácia – treba hovoriť o úspešných ženách a ich kariére. Takisto je potrebné organizovať tréningy a webináre na tému rozdielností v spoločnosti, predsudkov, tolerancie a pod.

Pracovné pozície v centrále v Bratislave

Ako vychádzate v ústrety matkám, resp. rodičom?

Rodičom poskytujeme voľno navyše, keď ide dieťa prvý raz do školy. Máme flexibilnú formu práce. Pred dvomi rokmi sme zaviedli 4-dňový pracovný týždeň a kto chce, môže pracovať v tomto režime. Umožňujeme tiež pracovať na trvalý pracovný pomer alebo dočasne na skrátený pracovný úväzok.

Pokiaľ ide o návrat matiek, prípadne mužov, z materskej či rodičovskej dovolenky do práce, s väčšinou sa dohodneme na umiestnení do adekvátnej funkcie. Mamičky sa snažíme zapájať do diania i počas materskej dovolenky, napr. pozvaním na eventy, ako je vianočný večierok. V lete organizujeme NN denný tábor a verím, že po úplnom odznení kovidu sa vrátime aj k mikulášskym akciám a oslavám Dňa detí.

Ďalší článok