Domovská stránka » Technológie, inovácie a podnikanie » SVET SA DIGITÁLNYM UŽ STAL
Technológie, inovácie a podnikanie

SVET SA DIGITÁLNYM UŽ STAL

Článok vznikol v spolupráci s:
Foto: Adobe Stock
Článok vznikol v spolupráci s:
Foto: Adobe Stock

BRANISLAV BRUNOVSKÝ

Konateľ spoločnosti Kaufland Slovenská republika

O digitálnej transformácii v obchodnom reťazci Kaufland, o tom, ako tento proces ovplyvní napríklad aj zákaznícky servis a čo v súčasnosti očakávajú už samotní zákazníci, sme sa porozprávali s konateľom spoločnosti Branislavom Brunovským.

Očakávate v najbližšom čase výzvy v súvislosti
s digitalizáciou/digitálnou transformáciou?

Niekde som zachytil, že svet sa digitálnym už stal a niet cesty späť. Takmer každý má v súčasnosti smartfón a napriek jeho rôznemu vy­užitiu sú dnes informácie jednoduchšie dostupné ako kedykoľvek v minulosti. Predstava, že moderné tech­nológie zmenia spôsob, akým dnes pristupujeme k tradičným problémom, posúva aj nás obchodníkov vpred. V súčasnosti pre nás predsta­vuje digitalizácia na jednej strane možnosť zefektívniť naše procesy, optimalizovať workflow, aby sme sa čo naj­viac priblížili k paperless of­fice, a to tak na centrále, ako aj v predajniach a centrálnom sklade. Takéto úpravy nevy­žadujú veľké investície a sú skôr o zmene myslenia ľudí. Na druhej strane realizujeme niekoľko finančne náročných projektov ako plne automati­zovaný sklad, samoobslužné pokladne pre zákazníkov alebo priebežné skenovanie tovaru už počas nákupu. Pozorne sledujeme aj tech­nologický vývoj konkurencie, a to aj internetových obchod­níkov. Pri obrovskom množ­stve rôznych technologických noviniek pre nás nie je jed­noduché určiť, ktoré výzvy skutočne predstavujú príležitosť na rast a ktoré sú len akousi módnou záležitosťou. Tu zohráva veľkú rolu vynikajúca spolupráca našich lokálnych IT­-čká­rov s internacionálnymi kolegami, ktorí pozorne sledujú vývoj a trendy. V Nemecku napríklad testujeme v spolupráci univerzitou v Heilbron­ne obchod, kde si zákaz­ník po počiatočnej regis­trácii môže nakúpiť bez obsluhy bez pokladne. Skrátka príde, vyberie si tovar a odíde s nákupom.

Naštartuj pracovnú kariéru spolu s Kaufland

Ovplyvní digitálna transformácia zákaznícky servis?

Ona ho už ovplyvňuje. Za posledných 5 rokov sa počet zákazníckych podnetov zvýšil skoro 4­-násobne, z čoho vy­plýva, že zákazníci chcú a potrebujú byť informo­vaní. Preto sa snažíme byť otvorení a pripraviť pre nich čo najviac ko­munikačných kanálov. Dnes sa na nás môžu obracať so svojimi pod­netmi prostredníctvom e­mailu, cez web formu­lár, priamo v obchode cez papierový formulár alebo môžu využiť zákaz­nícku linku. Pracujeme na možnosti komuni­kácie prostredníctvom chatu a chatbotov. To je dnes smer, na ktorý by sme sa chceli zamerať, napriek tomu že v súčasnosti máme viac ako 80 % všetkých podnetov prostredníctvom zákazníckej linky.

Ako sa mení trh? Ako sa zvládate trhu prispôsobovať?

Aj keď dnes to na predaj­nej ploche nie je pre zá­kazníka až tak viditeľné, aj obchod je digitalizá­ciou veľmi ovplyvnený. Kaufland sa dlhé roky na poli inovácií a no­vých trendov správal skôr rozvážne. Ak sa niečo osvedčilo v praxi, zaviedli sme to a vôbec nám nevadilo, ak sme boli poslední. Pred nikoľkými rokmi sa tento prístup zmenil a dnes je náš cieľ byť technologickým lídrom v Európe. Veď kto by si v nie tak dávnej minulosti vedel predstaviť, že budeme mať raz plne automati­zovaný obchod úplne bez zamestnancov. Popri tom je zefektívňovanie všetkých backoffice procesov iba nutným predpokladom, ako byť úspešní aj v budúcnosti.

Myslíte, že súčasne so zmenou trhu prichádzajú aj väčšie požiadavky a očakávania od zákazníkov?

Dlhšie obdobie po revolúcii bola pre zákazníkov najdôležitejšia cena. Neskôr sa k nej vďaka zvy­šujúcej sa životnej úrovni pridala aj kvalita. Dnes sledujeme veľké zmeny v očakávaniach zákazní­kov smerom k rýchlosti nákupu a sociálnej zod­povednosti výrobcov a predajcov. Zákazníci si stále viac uvedomujú, že čas strávený pri nákupe v predajni potravín nie je z ich pohľadu efektívne využitý. Väčšina krokov smerujúcich k možnosti rýchlejšieho nákupu sú viac­menej otázkou do­ statku financií a dobrého plánovania. Zákazníci si ich rýchlo osvoja a pova­žujú ich za prínos. Ako príklad môžem uviesť samoobslužné poklad­ne, ktoré veľmi rýchlo získali akceptáciu a dnes ich prostredníctvom obslúžime skoro 50 % zákazníkov. Ako som už spomínal, pracujeme na možnosti priebežné­ho skenovania tovaru už počas nákupu, kde zákazník pri pokladni nemusí vykladať tovar, ale prostredníctvom QR kódu priamo zaplatí.

Majú tieto zmeny vplyv na vašu spoločnosť? Na celú jej štruktúru a samotných zamestnancov?

Dôležité je nájsť súlad medzi tým, čo naši zákazníci očakávajú a čo by sme im ako spo­ločnosť, ktorá chce byť technologickým lídrom, vedeli ponúknuť. Aj ten najúžasnejší projekt zameraný na zlepšenie či zrýchlenie nákupu v momente, keď si nezís­ka na svoju stranu práve zákazníkov, ostane len veľmi drahým pokusom participovať na vytváraní digitálnej budúcnosti. Preto je potrebné zvoliť tie správne inovácie, ale rovnako dôležitá je ko­munikácia týchto inová­cií zákazníkovi. Týmto sa dostávame k dôležitosti každého jedného za­mestnanca našej spoloč­nosti. Naši zamestnanci tu vystupujú v pozícii užívateľov týchto tech­nologických noviniek, ale aj ako ich propagátori či helpdesk a pomáhajú nám získať zákaznícku akceptáciu.

Predpokladáme, že budete vytvárať nové pozície a naberať nových ľudí. Aké pozície by vznikli a aké sú očakávané kritériá pre potenciálnych uchádzačov?

Samozrejme, počítame s tým, že v budúcnosti budeme vytvárať nové pracovné miesta, ktoré budú súvisieť s digitali­záciou, alebo z digitali­zácie priamo vyplývať, ako aj s potrebou trans­formovať už existujúce pracovné pozície. Dnes si netrúfam odhadnúť, aké pozície to budú, prípadne ako sa zmenia nároky na uchádzačov. Tie budú závisieť od ob­sadzovanej pozície. Sme si vedomí, že budeme oslovovať nový typ po­tenciálnych kandidátov a tí budú mať rovnako nové očakávania na nás ako svojho budúceho zamestnávateľa. Jedným z príkladov je pozícia dátového analytika, kto­rú sme prednedávnom obsadili a veríme, že nám pomôže pri vyhod­nocovaní dát a súvislostí medzi predajom a na­ príklad dňom v týždni či počasím v daný deň.

Ďalší článok
Domovská stránka » Technológie, inovácie a podnikanie » SVET SA DIGITÁLNYM UŽ STAL
ADVERTORIAL

AKO FINANCOVAŤ ROZVOJ PODNIKANIA Z GRANTOV?

Téma grantov a dotácií je v súčasnosti často skloňovaná. Dôvodom je fakt, že Slovensko získa v najbližšom období obrovský balík peňazí z fondov EÚ a Plánu obnovy. Značná časť z nich bude určená aj pre súkromný sektor. So zakladateľom portálu Grantexpert.sk, Tamásom Szőkem, sme sa porozprávali o novinkách, možnostiach podpory pre podnikateľov, ale aj o tom, ako môžu firmy získať dotácie.

Aké zmeny prinesie nové programové obdobie?

Najbližšie roky budú z hľadiska dotácií odlišné tým, že popri balíku peňazí z fondov EÚ je tu aj nový zdroj grantov – Plán obnovy. V rámci eurofondov je kľúčovou zmenou zjednotenie viacerých operačných programov do jedného. Ten sa po novom bude volať Program Slovensko. Vďaka nedočerpaným miliardám zo „starých eurofondov“ a novým zdrojom dotácií má Slovensko k dispozícii mimoriadne množstvo peňazí.

Aké dotácie budú môcť firmy získať z eurofondov a Plánu obnovy?

Dominantné budú predovšetkým granty na zelené projekty, energetiku a inovácie, technologické aj digitálne. Ak by sme mali vybrať niektoré zo zelených tém, veľký objem peňazí bude určený napríklad na podporu obnoviteľných zdrojov energie či zlepšenie energetickej efektívnosti priemyselných budov a výrobných hál.

Výzvy v oblasti informatizácie a digitalizácie sa budú týkať napríklad zavádzania inovatívnych technológií v priemysle a službách. Zaujímavou možnosťou pre firmy budú aj dotácie na vzdelávanie zamestnancov a manažérov. Z Plánu obnovy by mali byť podporené inovácie, výskumno-vývojové projekty, ale napríklad aj priemyselné technológie. Tém však bude podstatne viac. Ak by mali potenciálni žiadatelia záujem zistiť, čo všetko budú môcť financovať z grantov, radi si dohodneme individuálnu konzultáciu.

Ako môže podnikateľ nájsť vhodnú grantovú výzvu alebo inú formu podpory?

Grantové výzvy sú v súčasnosti zverejňované na desiatkach webových stránok ministerstiev, samospráv, fondov či nadácií. Nie je jednoduché sa v množstve informácií zorientovať. Portál Grantexpert.sk preto zhromažďuje všetky výzvy na jedno miesto do prehľadnej databázy grantov. O jednotlivých výzvach následne informujeme záujemcov bezplatne prostredníctvom e-mailových notifikácií. 

Aký je prvý krok k získaniu grantu?

Na začiatku je dôležité mať čerstvé informácie a dobre premyslený projektový zámer. Zjednodušene povedané – mali by ste mať dobrú predstavu, na čo chcete získať peniaze a čo chcete projektom dosiahnuť. Ďalej je dôležité identifikovať vhodný program, ideálne však konkrétnu grantovú výzvu a následne vypracovať projektovú žiadosť.

Ako na samotnú žiadosť?

Ak si nie ste istý, či máte nájdený vhodný grant alebo potrebujete kompletne spracovať projektovú žiadosť, na Grantexpert.sk vám radi pomôžeme. Okrem kompletného spracovania žiadosti vám zabezpečíme riadenie a implementáciu vášho projektu, čím ušetríte čas a peniaze, ktoré môžete investovať do rozvoja firmy. Zároveň tým zvyšujete šance na úspech projektu, keďže zodpovednosť prenechávate na grantových expertov s dlhoročnými skúsenosťami.

Tomás Szőke

zakladateľ portálu Grantexpert.sk

Svoje bohaté skúsenosti zbieral zo strany poskytovateľov aj žiadateľov o granty a dotácie. V roku 2016 vznikol portál GrantExpert, ktorý spojil rokmi overené „kamenné“ postupy grantového poradenstva s modernými technológiami. Jeho víziou je vytvoriť platformu s transparentnými a férovými pravidlami pre všetkých.

Ďalší článok