Domovská stránka » Technológie, inovácie a podnikanie » BEWISE: NAJVÄČŠÍM VEDECKÝM OBJAVOM BUDE POCHOPENIE VEDOMIA
Technológie, inovácie a podnikanie

BEWISE: NAJVÄČŠÍM VEDECKÝM OBJAVOM BUDE POCHOPENIE VEDOMIA

FOTO: Ondrej Rychnavský

Peter Búran známy ako spoluautor YouTube projektu BeWise vzdeláva a informuje o zaujímavých témach vedy, vesmíru, filozofie, psychonautiky a taktiež sa venuje problematike dezinformácií.

PETER BÚRAN

doktorand vo Fyziologickom ústave AV ČR, Laboratórium molekulárnej neurobiológie, autor projektu BeWise

Dosť sa venujete problematike dezinformácií. Ako vy sám bojujete proti tomu, aby ste im uverili?

Asi neexistuje odpoveď, ktorá by nezaznela už tisíckrát z úst iných ľudí. Ide stále o tie isté suché postupy – čítam správy z overených zdrojov, snažím sa neveriť náhodným príspevkom bez autorov a pokiaľ ma niečo zaujíma, aktívne si hľadám ďalšie informácie. Ak som sa sám dovzdelal o problematike očkovania počas pandémie, ťažko ma môže „nachytať“ správa, že mRNA vakcíny menia náš genóm. Takisto je dobrá vlastnosť pristupovať k správam „chladne“. Ak si všimnem, že správa vo mne vyvoláva tie najprimitívnejšie emócie, ako je strach alebo hnev, mal by som spozornieť.

Nie je hanba zmeniť názor alebo si priznať, že som zdieľal nejaké klamstvo alebo som mu uveril.

Naleteli ste v poslednom čase nejakým dezinformáciám, týkajúcim sa napríklad kovidu alebo vojny na Ukrajine?

V úvodný deň ruskej invázie na Ukrajinu som poslal niekoľko videí do skupinového chatu s kamarátmi, na ktorých boli zábery výsadkárov obsadzujúcich Kyjev alebo Charkov. Išlo o fake videá.

Máte tipy, ako sa dostať k pravdivým informáciám, a na čo si, naopak, dať pozor?

Čítať viacero overených a mainstreamových zdrojov. Mainstream znie dnes urážlivo, ale v skutočnosti to len znamená, že redakcie majú svoj kódex a neuverejňujú neoverené hlúposti. Samozrejme, že aj v tradičných médiách narazíme na nejaký prešľap. Sme ľudia a správy píšu ľudia. To však nie je argument, aby sme vyhodili celý zdroj.

Veľký pozor by som si dal na náhodné správy na Facebooku alebo Twitteri. Dávať pozor na to, aké emócie vo mne daná správa spúšťa, a okamžite spozornieť, ak je to strach alebo hnev. Nie vždy sa to dá robiť v reálnom čase, ale ľudia sme aj preto, že máme vyvinutú pomerne dobrú schopnosť introspektívy. Nie je žiadna hanba zmeniť názor alebo si priznať, že som zdieľal nejaké klamstvo alebo som mu uveril.

Pôsobíte v odvetví molekulárna neurobiológia. Schyľuje sa v poslednom čase k nejakým zaujímavým objavom, ktoré môžu zásadne ovplyvniť život na zemi, či dokonca zmeniť svet?

Ako prvá mi napadá genetická manipulácia našich genómov. Prinesie to veľmi veľa etických a morálnych otázok a neviem, či budeme schopní na ne odpovedať. Myslím si, že druhým veľkým objavom bude snáď objav príčiny nejakej neuropsychiatrickej poruchy. Napríklad o Alzheimerovej chorobe vieme desaťročia, no dodnes nám jej príčiny unikajú. Najväčší objav bude pochopenie vedomia. K tomu sa však neschyľuje, zdá sa, ani zďaleka. 

Jedna z tém, ktorými sa zaoberáte, je použitie psychedelík vo vede. Môžete nám uviesť nejaký zaujímavý príklad?

V posledných rokoch sa obnovil výskum psychedelík pri liečbe rôznych psychiatrických porúch – depresia, závislosti, posttraumatická stresová porucha a podobne. Ide o kombinovanú liečbu, ktorá spája farmakologickú (podanie látky) a psychoterapeutickú intervenciu. Obzvlášť na poli depresie sa vynárajú zaujímavé dôkazy, že takýto postup môže dokonca prekonať súčasné postupy liečby. Ak by sa nám podarilo liečiť ľudí, ktorých dnes liečiť nevieme, zachránili by sme obrovské množstvo životov.

Ďalší článok
Domovská stránka » Technológie, inovácie a podnikanie » BEWISE: NAJVÄČŠÍM VEDECKÝM OBJAVOM BUDE POCHOPENIE VEDOMIA
Technológie, inovácie a podnikanie

SVET SA DIGITÁLNYM UŽ STAL

BRANISLAV BRUNOVSKÝ

Konateľ spoločnosti Kaufland Slovenská republika

O digitálnej transformácii v obchodnom reťazci Kaufland, o tom, ako tento proces ovplyvní napríklad aj zákaznícky servis a čo v súčasnosti očakávajú už samotní zákazníci, sme sa porozprávali s konateľom spoločnosti Branislavom Brunovským.

Očakávate v najbližšom čase výzvy v súvislosti
s digitalizáciou/digitálnou transformáciou?

Niekde som zachytil, že svet sa digitálnym už stal a niet cesty späť. Takmer každý má v súčasnosti smartfón a napriek jeho rôznemu vy­užitiu sú dnes informácie jednoduchšie dostupné ako kedykoľvek v minulosti. Predstava, že moderné tech­nológie zmenia spôsob, akým dnes pristupujeme k tradičným problémom, posúva aj nás obchodníkov vpred. V súčasnosti pre nás predsta­vuje digitalizácia na jednej strane možnosť zefektívniť naše procesy, optimalizovať workflow, aby sme sa čo naj­viac priblížili k paperless of­fice, a to tak na centrále, ako aj v predajniach a centrálnom sklade. Takéto úpravy nevy­žadujú veľké investície a sú skôr o zmene myslenia ľudí. Na druhej strane realizujeme niekoľko finančne náročných projektov ako plne automati­zovaný sklad, samoobslužné pokladne pre zákazníkov alebo priebežné skenovanie tovaru už počas nákupu. Pozorne sledujeme aj tech­nologický vývoj konkurencie, a to aj internetových obchod­níkov. Pri obrovskom množ­stve rôznych technologických noviniek pre nás nie je jed­noduché určiť, ktoré výzvy skutočne predstavujú príležitosť na rast a ktoré sú len akousi módnou záležitosťou. Tu zohráva veľkú rolu vynikajúca spolupráca našich lokálnych IT­-čká­rov s internacionálnymi kolegami, ktorí pozorne sledujú vývoj a trendy. V Nemecku napríklad testujeme v spolupráci univerzitou v Heilbron­ne obchod, kde si zákaz­ník po počiatočnej regis­trácii môže nakúpiť bez obsluhy bez pokladne. Skrátka príde, vyberie si tovar a odíde s nákupom.

Naštartuj pracovnú kariéru spolu s Kaufland

Ovplyvní digitálna transformácia zákaznícky servis?

Ona ho už ovplyvňuje. Za posledných 5 rokov sa počet zákazníckych podnetov zvýšil skoro 4­-násobne, z čoho vy­plýva, že zákazníci chcú a potrebujú byť informo­vaní. Preto sa snažíme byť otvorení a pripraviť pre nich čo najviac ko­munikačných kanálov. Dnes sa na nás môžu obracať so svojimi pod­netmi prostredníctvom e­mailu, cez web formu­lár, priamo v obchode cez papierový formulár alebo môžu využiť zákaz­nícku linku. Pracujeme na možnosti komuni­kácie prostredníctvom chatu a chatbotov. To je dnes smer, na ktorý by sme sa chceli zamerať, napriek tomu že v súčasnosti máme viac ako 80 % všetkých podnetov prostredníctvom zákazníckej linky.

Ako sa mení trh? Ako sa zvládate trhu prispôsobovať?

Aj keď dnes to na predaj­nej ploche nie je pre zá­kazníka až tak viditeľné, aj obchod je digitalizá­ciou veľmi ovplyvnený. Kaufland sa dlhé roky na poli inovácií a no­vých trendov správal skôr rozvážne. Ak sa niečo osvedčilo v praxi, zaviedli sme to a vôbec nám nevadilo, ak sme boli poslední. Pred nikoľkými rokmi sa tento prístup zmenil a dnes je náš cieľ byť technologickým lídrom v Európe. Veď kto by si v nie tak dávnej minulosti vedel predstaviť, že budeme mať raz plne automati­zovaný obchod úplne bez zamestnancov. Popri tom je zefektívňovanie všetkých backoffice procesov iba nutným predpokladom, ako byť úspešní aj v budúcnosti.

Myslíte, že súčasne so zmenou trhu prichádzajú aj väčšie požiadavky a očakávania od zákazníkov?

Dlhšie obdobie po revolúcii bola pre zákazníkov najdôležitejšia cena. Neskôr sa k nej vďaka zvy­šujúcej sa životnej úrovni pridala aj kvalita. Dnes sledujeme veľké zmeny v očakávaniach zákazní­kov smerom k rýchlosti nákupu a sociálnej zod­povednosti výrobcov a predajcov. Zákazníci si stále viac uvedomujú, že čas strávený pri nákupe v predajni potravín nie je z ich pohľadu efektívne využitý. Väčšina krokov smerujúcich k možnosti rýchlejšieho nákupu sú viac­menej otázkou do­ statku financií a dobrého plánovania. Zákazníci si ich rýchlo osvoja a pova­žujú ich za prínos. Ako príklad môžem uviesť samoobslužné poklad­ne, ktoré veľmi rýchlo získali akceptáciu a dnes ich prostredníctvom obslúžime skoro 50 % zákazníkov. Ako som už spomínal, pracujeme na možnosti priebežné­ho skenovania tovaru už počas nákupu, kde zákazník pri pokladni nemusí vykladať tovar, ale prostredníctvom QR kódu priamo zaplatí.

Majú tieto zmeny vplyv na vašu spoločnosť? Na celú jej štruktúru a samotných zamestnancov?

Dôležité je nájsť súlad medzi tým, čo naši zákazníci očakávajú a čo by sme im ako spo­ločnosť, ktorá chce byť technologickým lídrom, vedeli ponúknuť. Aj ten najúžasnejší projekt zameraný na zlepšenie či zrýchlenie nákupu v momente, keď si nezís­ka na svoju stranu práve zákazníkov, ostane len veľmi drahým pokusom participovať na vytváraní digitálnej budúcnosti. Preto je potrebné zvoliť tie správne inovácie, ale rovnako dôležitá je ko­munikácia týchto inová­cií zákazníkovi. Týmto sa dostávame k dôležitosti každého jedného za­mestnanca našej spoloč­nosti. Naši zamestnanci tu vystupujú v pozícii užívateľov týchto tech­nologických noviniek, ale aj ako ich propagátori či helpdesk a pomáhajú nám získať zákaznícku akceptáciu.

Predpokladáme, že budete vytvárať nové pozície a naberať nových ľudí. Aké pozície by vznikli a aké sú očakávané kritériá pre potenciálnych uchádzačov?

Samozrejme, počítame s tým, že v budúcnosti budeme vytvárať nové pracovné miesta, ktoré budú súvisieť s digitali­záciou, alebo z digitali­zácie priamo vyplývať, ako aj s potrebou trans­formovať už existujúce pracovné pozície. Dnes si netrúfam odhadnúť, aké pozície to budú, prípadne ako sa zmenia nároky na uchádzačov. Tie budú závisieť od ob­sadzovanej pozície. Sme si vedomí, že budeme oslovovať nový typ po­tenciálnych kandidátov a tí budú mať rovnako nové očakávania na nás ako svojho budúceho zamestnávateľa. Jedným z príkladov je pozícia dátového analytika, kto­rú sme prednedávnom obsadili a veríme, že nám pomôže pri vyhod­nocovaní dát a súvislostí medzi predajom a na­ príklad dňom v týždni či počasím v daný deň.

Ďalší článok