Skip to main content
Domovská stránka » Sprievodca biznisom » AKO NA ODDĹŽENIE S BONATO?
 • Sprievodca biznisom

  AKO NA ODDĹŽENIE S BONATO?

  Osobný bankrothoci znie veľmi negatívne a väčšina z nás si pod ním predstaví absolútne finančné dno, je len hovorový pojem označujúci zákonom upravený a riadený proces.  


  V právnom poriadku Slovenskej republiky sa používa pojem oddlženie, teda zbavenie sa dlhov. Neznamená však, že ľudia využívajúci inštitút osobného bankrotu prídu o všetky svoje peniaze a budú na mizine.

  Právo požiadať o vyhlásenie osobného bankrotu má každá fyzická osoba, či už vo forme bežného občana alebo živnostníka. Návrh na vyhlásenie konkurzu má možnosť podať len vtedy, ak je už voči nej vedené exekučné konanie.


  „Vaša spolupráca je najvyšší štandard, to som nezažila ani v bankách“ – oddlžená klientka pani Mária

  Podmienky osobného bankrotu:
  1. Musí byť voči vám vedené exekučné konanie minimálne 1 rok alebo obdobne vykonávacie konanie. Môže ísť napríklad o daňové exekučné konanie, exekúciu vymáhanú Sociálnou poisťovňou, alebo výkon dražby a podobne.
  2. Musíte byť platobne neschopní. Fyzická osoba je platobne neschopná, ak nie je schopná plniť 180 dní po lehote splatnosti aspoň jeden peňažný záväzok.
  3. Musíte preukázať poctivý zámer. V preklade to znamená, že musíte mať úprimnú snahu o vyriešenie svojej situácie a zbavenie sa dlhov bez toho, aby ste robili obštrukcie pri uspokojovaní svojich veriteľov. Okrem toho musíte poskytnúť maximálnu potrebnú súčinnosť, preukázať snahu nájsť si zamestnanie alebo si zabezpečiť iný zdroj príjmov a dokázať, že máte riadny záujem o opätovné zaradenie sa do spoločnosti.


  „Treba si to vybaviť, keď je možnosť, ja ľutujem, že som nešiel skôr“ – oddlžený klient pán Vladimir

  Ďalšou možnosťou, ako sa zbaviť dlhov, je tzv. Správa záväzkov, jedná sa o unikátnu službu, ktorá zabezpečí to, aby ste zaplatili len toľko, koľko máte podľa zákona skutočne zaplatiť. Správa záväzkov vie pomôcť aj zamestnávateľom ak ich pracovníci majú neoprávnené zrážky zo mzdy.

  V úvode správy záväzkov sa pokúsime s veriteľmi, ktorí vymáhajú pohľadávky dohodnúť mimosúdne na uzatvorení splátkového kalendára, na základe ktorého dôjde k postupnému splateniu dlžnej sumy.

  V mnohých prípadoch je však nárok veriteľa na finančné plnenie neoprávnený, prípadne už v úvode našej spolupráce je vedené voči klientovi súdne konanie a preto mu sprostredkujeme právnu pomoc prostredníctvom spolupracujúceho advokáta.

  Ako to vyzerá v praxi?

  Veriteľ podal na našich klientov žalobu, v rámci ktorej sa domáhal dlžnej sumy vo výške 7 318,03 Eur s príslušenstvom. Klientovi sme sprostredkovali právne zastúpenie prostredníctvom spolupracujúceho advokáta, ktorý po prevzatí právneho zastúpenia zaslal na súd vyjadrenie k žalobe, po ktorom veriteľ zobral žalobu späť a konanie zastavil. Klientom, v tomto prípade manželom sme ušetrili 7 318,03 Eur.

  www.bonato.sk

  Next article