Domovská stránka » Malé a stredné podniky » ORIENTÁCIA RASTOM: FINANČNÉ STRATÉGIE A RADY PRE RIADENIE RIZÍK PRE SLOVENSKÉ MSP V ROKU 2024
ADVERTORIAL

O tom, čo čaká malé a stredné podniky na Slovensku v najbližšej budúcnosti, nám porozprával Filip Kasnár. Je manažérom spoločnosti Novo Consulting, ktorá sa zaoberá poradenstvom v oblasti financovania výskumu a vývoja.

Filip Kasnár

CEO Novo Consulting a člen Správnej rady Slovenskej asociácie finančníkov

Aké hlavné výzvy očakávate pre slovenské MSP pri zabezpečovaní financií na rast v roku 2024 a ako môže ovplyvniť ekonomická situácia ich prístup k financovaniu?

Slovenské MSP budú jednoznačne potrebovať silnejšiu podporu od štátu v rámci už existujúcich podporných nástrojov na vlastný rast v oblasti vývoja a inovácií. Firmy, ktoré investujú do vývoja a inovácií sú jednoznačne odolnejšie v časoch horšej ekonomickej situácie, čo sa preukázalo aj počas predošlých rokov.

Predpokladáte konkrétne riziká pre slovenské MSP v roku 2024 a aké zmeny v reguláciách či ekonomike môžu ovplyvniť riadenie rizík v týchto firmách?

Jednotlivé riziká budú závisieť od konkrétneho segmentu MSP. V niektorých segmentoch bude pokračujúcim rizikom nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, pre začínajúce MSP nedostatok voľného kapitálu a nevôľa investorov podporiť startupy a pre etablované MSP to bude tlak na znižovanie vstupných cien do svojich produktov a služieb na zachovanie konkurencieschopnosti na zahraničných trhoch, ale aj na tom domácom. Zároveň je predpoklad nárastu tlaku na udržateľné podnikanie v rámci ESG pravidiel a zároveň aj nedávno schválenej smernice CSRD, ktorá bude postupne zvyšovať nároky a s tým súvisiace náklady MSP na zabezpečenie dodržiavania pravidiel tejto smernice.

Zdroj: Adobe Stock

Aké alternatívne modely financovania alebo vládne iniciatívy môžu pomôcť slovenským MSP s tradičnými úvermi? Očakávate zmeny v podporných programoch pre MSP v roku 2024?

V rámci vládnych iniciatív predpokladáme zlepšenie legislatívy v oblasti daňových podporných nástrojov pre oblasť výskumu, vývoja a inovácií, konkrétne superodpočtu výdavkov na výskum a vývoj. Plánované úpravy tejto legislatívy by mali navýšiť intenzitu tejto podpory a zároveň zlepšiť jej využitie aj pre perspektívne startupy, ktoré tento nástroj doposiaľ využívali iba minimálne.

Chcem podporiť Slovenskú asociáciu finančníkov (SAF) ako občianske združenie 2 % zo svojich daní >

Ako odporúčate MSP zvládnuť očakávané zmeny v reguláciách a ekonomickej situácii na Slovensku v roku 2024 a posilniť svoje finančné stratégie a riadenie rizík pre udržateľný rast a odolnosť?

Jednoznačný a najmä univerzálny recept neexistuje hlavne z dôvodu rôznorodosti segmentov, v ktorých MSP na Slovensku pôsobia. Určite však netreba zanedbať vzdelávanie v aktuálnych témach, akou je napríklad digitalizácia procesov, a zároveň dostatočne a včas riešiť prípravu na legislatívne zmeny ako aj zmeny na trhu. A, samozrejme, stále platí, že ak firma vie o rizikách, ktoré jej potenciálne hrozia, mala by si urobiť domácu úlohu a byť na tieto riziká pripravená. Pandemická situácia z predošlých rokov jednoznačne ukázala silu firiem, ktoré mali riadenie rizík manažované lepšie a správne nastavené finančné stratégie.

Ďalší článok