Domovská stránka » Malé a stredné podniky » LÍZINGOVÉ SPOLOČNOSTI POMÁHAJÚ PRI DEKARBONIZÁCII DOPRAVY
ADVERTORIAL

V roku 2023 dosiahol objem lízingom financovaných hnuteľných a nehnuteľných predmetov v obstarávacej cene bez DPH výšku 3,357 miliardy eur, čo predstavuje 17% nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Z nového financovania smerovalo v roku 2023 73 % do dopravných prostriedkov, z toho podiel osobných a úžitkových automobilov predstavoval 58 % a nákladných áut 15 %. Stroje a zariadenia tvorili 25 %, financovanie nehnuteľností predstavovalo 2 %.

JUDr. Richard Hollý

generálny tajomník ALS

Lízingové spoločnosti v SR financujú každé druhé nové osobné vozidlo. Zásadným segmentom sú MSP, nakoľko až 40 % všetkých podnikateľských investícii tento segment financuje práve formou lízingu.

Aké trendy predpokladáte že zasiahnu malé a stredné podniky (MSP) na Slovensku v nadchádzajúcom roku?

Zo skúseností našich členov vieme, že MSP, ale nakoniec i ďalšie segmenty podnikateľov, musia nevyhnutne modernizovať svoje výrobné a dopravné prostriedky a prispôsobovať tak svoje podnikanie moderným trendom, aby boli konkurencieschopní. Súčasným trendom je aj sledovanie a napĺňanie ESG cieľov a parametrov, čo nielen pre veľké spoločnosti znamená riešiť aj vlastnú uhlíkovú stopu, respektíve uhlíkovú stopu z vlastnej produkcie. Lízing je primárne určený na modernizáciu výrobných a dopravných zariadení, a preto je kľúčovým nástrojom na to, ako zvládnuť aktuálne trendy znižovania uhlíkovej stopy pri výrobe, respektíve všeobecne v podnikaní. To potvrdzujú i naše údaje, keďže až 40 % všetkých investícii MSP je zabezpečovaných práve formou lízingu. 

Zdroj: Adobe Stock

Môžete spomenúť oblasti, ktoré vyžadujú pozornosť MSP, a kde by riešenia, ktoré už existujú na trhu, mohli pomôcť?

Jednou z oblastí, pri ktorej sa vyžaduje veľká pozornosť, je dekarbonizácia dopravy. Na Slovensku je priemerný vek vozidiel cca 15 rokov a zároveň sme, žiaľ, na prvom mieste zo štátov v EÚ s najvyššou priemernou hodnotou CO₂ na jeden kilometer. Tento negatívny trend je však zároveň veľkou príležitosťou a možnosťou zmeny v prípade, ak MSP začnú viac využívať bezemisné vozidlá a tým radikálne znížia uhlíkovú stopu v podnikaní. Bez podpory a súčinnosti lízingových spoločností, ako aj Asociácie lízingových spoločností SR to však nepôjde, keďže formou lízingu sa financuje každé druhé nové osobné vozidlo.

V akých oblastiach vidíte najväčší potenciál pre rast a rozvoj slovenských MSP?

Oblastí na rozvoj MSP je veľmi veľa. Okrem príležitosti v oblasti dekarbonizácie dopravy je to napríklad aj digitalizácia a automatizácia výroby. Súčasný nedostatok pracovnej sily aj všadeprítomná elektronizácia si vyžadujú aplikáciu nových technológii s cieľom digitalizovať a automatizovať procesy. Týmto trendom napomáha i rozvíjajúca sa umelá inteligencia. Na rozdiel od bežného úveru je formou lízingu možné financovať akékoľvek stroje a zariadenia, vrátane tých, ktoré prináša Priemysel 4.0, ako i moderné technológie. V prípade lízingového financovania je totiž kľúčové nielen to, kto je žiadateľ o financovanie, ale i samotný predmet, ktorý lízingová spoločnosť pozná, a tento slúži ako zabezpečenie financovania počas celého obdobia.

Ďalší článok