Domovská stránka » Zodpovedná budúcnosť » ZAČLENENIE LGBTI+ ĽUDÍ POMÁHA FIRMÁM A ORGANIZÁCIÁM RÁSŤ
Zodpovedná budúcnosť

ZAČLENENIE LGBTI+ ĽUDÍ POMÁHA FIRMÁM A ORGANIZÁCIÁM RÁSŤ

V spolupráci s:
Adobe Stock
V spolupráci s:
Adobe Stock

Firmy a organizácie môžu výrazne zrýchliť dôležité zmeny v spoločnosti. Reagujú na nové vývojové trendy vo svete často rýchlejšie a otvorenejšie ako ostatné zložky spoločnosti. Podpora rozmanitosti a inklúzie, snaha o inovácie, hlásenie sa k spoločenskej zodpovednosti sa stávajú nielen konkurenčnou výhodou, ale i neodmysliteľnou súčasťou ich dlhodobých stratégií.

Eva Habánková

EVA HABÁNKOVÁ

Program Coordinator pre obe iniciatívy

Vplyv na externé prostredie  

Ak sa firmy a organizácie rozhodnú, že chcú vytvárať bezpečné prostredie na pracovisku aj pre LGBTI+ ľudí, prejaví sa to na celkovom zlepšení akceptácie rozmanitosti a zvyšovaní vzájomného rešpektu a otvorenosti. To má pozitívny dopad na pracovnú atmosféru a výkon celého kolektívu. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že firmy a organizácie takto kultivujú iba svoje interné prostredie. No práve ich vplyv na veľké množstvo zamestnancov výrazne formuje aj dianie v celej spoločnosti. 

Inklúzia LGBTI+ ľudí je dnes pre niektoré medzinárodné spoločnosti a organizácie pôsobiace na Slovensku bežnou súčasťou. Pozitívny trend však v posledných rokoch možno pozorovať aj medzi miestnymi firmami a organizáciami. Pribúda tých, ktoré v rámci firemných hodnôt deklarujú snahu zlepšiť postavenie LGBTI+ menšiny. Mnohé však s témou ešte aktívne nepracujú, poprípade iba začínajú.

Od slov k činom

Téma inklúzie LGBTI+ ľudí je komplexná a vplýva na ňu množstvo faktorov. Na jednej strane je potrebné vzdelávať a scitlivovať majoritu pracovného tímu, pričom je dôležité klásť dôraz najmä na pozície stredného a vysokého manažmentu. Na strane druhej však nemožno opomenúť fakt, že LGBTI+ téma musí byť implementovaná aj do hodnôt, procesov, komunikácie či interných predpisov.

Ako sme vznikli

Po teroristickom útoku na Zámockej ulici vznikla iniciatíva Ide nám o život, v súčasnosti organizačne zastrešená najmä iniciatívou Inakosť, v ktorej spojili svoje sily privátny, verejný aj neziskový sektor, aby spoločne zlepšovali postavenie LGBTI+ ľudí na Slovensku.

Iniciatíva zverejnila odporúčania, ktoré môžu pomôcť vytvoriť bezpečné prostredie pre LGBTI+ ľudí. Firmy a organizácie sa môžu k nim zaviazať a cez označenie „bezpečné miesto“ tak deklarovať svoj prijímajúci postoj k LGBTI+ ľuďom. Iniciatíva spustila aj prvý ročník vzdelávacieho programu, ktorého cieľom je pomôcť firmám a organizáciám previesť do praxe jednotlivé odporúčania, ktorých cieľom je bezpečné pracovné prostredie aj pre LGBTI+ ľudí. 

Charta diverzity Slovensko

Okrem toho sa firmy a organizácie, ktoré sa hlásia k podpore diverzity a inklúzie na pracovisku a aktívne s touto témou pracujú, majú možnosť stať súčasťou Charty diverzity Slovensko. Charta diverzity je iniciatíva Európskej komisie a jej národným administrátorom na Slovensku je Nadácia Pontis. Je teda dôležitou európskou platformou pre firmy a organizácie s podobným hodnotovým nastavením. Vzdelávanie v rámci iniciatívy Ide nám o život či spolupráca s Chartou diverzity môžu byť dobrým štartom pre firmy, ktoré napríklad zvažujú spraviť verejné gesto na podporu LGBTI+ ľudí pri príležitosti blížiaceho sa Dúhového PRIDE-u Bratislava (22. 7.). Hlbšie porozumenie LGBTI+ téme v rámci interných procesov sa ukazuje ako dôležitý krok pred verejnou podporou. 

Ďalší článok
Domovská stránka » Zodpovedná budúcnosť » ZAČLENENIE LGBTI+ ĽUDÍ POMÁHA FIRMÁM A ORGANIZÁCIÁM RÁSŤ
ADVERTORIAL

EFEKTÍVNE LOGISTICKÉ RIEŠENIA ZODPOVEDNÉ K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

Emisie skleníkových plynov a zmena klímy patria k hlavným výzvam, ktorým čelíme. Zodpovedný prístup v podnikaní a udržateľnosť sú témy, ktoré zamestnávajú spoločnosť aj svetových lídrov. Je preto dôležité, aby podniky zohľadňovali environmentálne dopady svojej činnosti a zavádzali udržateľné riešenia. Už dnes existujú spôsoby riadenia logistických procesov ohľaduplné k životnému prostrediu.

MARTIN JANČO

CEO M2M Solutions

Digitalizácia výrazne nahrádza papier a vytvára podmienky na udržateľnú budúcnosť. Efektívne organizovaná preprava znižuje emisie CO2 a zlepšuje kvalitu ovzdušia. Aké riešenia môžeme považovať za udržateľné?

Vplyv digitalizácie na spotrebu papiera

Na Slovensku sa podľa Európskej asociácie papiera v roku 2020 použilo až 378 000 ton papiera1. Ako príklad môžeme uviesť efektívne a zároveň udržateľné riešenie, ktoré bolo aplikované na 6 pracoviskách v závode s nepretržitou, trojzmennou prevádzkou. Denne spotrebujú až 2 000 ks papiera formátu A4, použitého ako vytlačený protokol, ktorý má životnosť maximálne 10 minút a následne sa z neho stáva odpad. Z jedného stromu môže byť vyrobených približne 8 300 ks formátu A42, čo znamená, že za 4 dni spotrebuje len týchto šesť pracovísk jeden strom. Efektívnym zavedením skladového systému dokážeme šetriť papier a zachrániť až 90 stromov ročne na jednom konkrétnom pracovisku. V prepočte cena papiera týchto pracovísk predstavuje 7 200 eur ročne a rovnakú sumu zaplatia za toner. Nahradením papiera elektronickým riešením závody zefektívnia prácu zamestnancov až o 30 %, zrýchlia vychystávanie o 35 % a znížia chybovosť na 0,0001 %. Úsporou ľudských zdrojov môžu ušetriť až 79 200 eur* a investícia do nasadenia inteligentného systému spolu s elektronickým riešením sa môže vrátiť v priebehu jedného roka.

Skladový systém Vám môže poskytnúť viac, ako iba evidovanie tovaru v sklade

Organizácia prepravy efektívne a zodpovedne

Digitalizáciou logistických procesov možno zlepšiť ovzdušie a životné prostredie v regiónoch. Na miestach, kde sa vytvárajú dopravné zápchy, je koncentrácia CO2, ktorú spôsobujú automobily pohybujúce sa extrémne pomaly rýchlosťou 10 km/h, až štyrikrát vyššia ako pri plynulej jazde rýchlosťou 80 km/h. Vyvinuli sme systém transportnej logistiky, ktorý je určený veľkým podnikom ako riešenie na mieru. Momentálne ho rozširujeme smerom k menším podnikom ako portál greenTLS v online priestore. Namiesto licencií si zákazník zaplatí iba mesačný poplatok a dodatočné služby nad rámec paušálu. Dokážeme zabezpečiť plánovanie dopravy do časových okien a jej rovnomerné rozloženie, čím vieme znížiť tvorbu zápchy a zároveň docieliť efektívnejšiu dopravu, rovnomerné vyťaženie pracovníkov závodu, znížiť stres a časový tlak všetkých zúčastnených strán. Zároveň dochádza k celkovému zlepšeniu ovzdušia a životného prostredia. Podľa údajov o objeme nákladnej prepravy z roku 2019, napojením na vlakovú dopravu možno presunúť z cestnej dopravy približne 10 % objemu, tak sa môže výrazne znížiť tvorba CO2 na cestách v okolí závodov.

Čo získate zavedením Transportného logistického systému?

Aj malý krok má význam

Zodpovedný prístup v podnikaní je nevyhnutný nielen z hľadiska spoločenskej zodpovednosti, ale aj z hľadiska ochrany životného prostredia a udržateľného hospodárenia s prírodnými zdrojmi. Aj keď sa môže zdať, že malé kroky nedokážu ovplyvniť celkovú situáciu na našej planéte, každý krok smerom k udržateľnosti má význam. Každý z nás môže prispieť prostredníctvom každodenných rozhodnutí, a tak môžeme vytvoriť lepšie a zdravšie prostredie pre všetkých. Udržateľné riešenie zahŕňa nielen ekologické aspekty, ale jeho implementácia musí byť pre podnik aj ekonomicky výhodná. Neustály vývoj technológií prináša riešenia, ktoré sú často na začiatku finančne nerentabilné. Niekedy je lepšie počkať, sledovať vývoj situácie a pri rozhodovaní sa poradiť s odborníkmi.


1. www.cepi.org
2. www.paperandwood.com/en/
*priemerná hrubá mzda zamestnanca počas jedného roka práce v nepretržitej trojzmennej prevádzke s príplatkami za nočnú zmenu, úspora 3 zamestnancov

Ďalší článok