Domovská stránka » Zodpovedná budúcnosť » POMÔŽE OTCOVSKÁ DOVOLENKA MATKÁM PODNIKATEĽKÁM?
Zodpovedná budúcnosť

POMÔŽE OTCOVSKÁ DOVOLENKA MATKÁM PODNIKATEĽKÁM?

V spolupráci s:
Adobe Stock
V spolupráci s:
Adobe Stock

Zrovnoprávnenie žien na trhu práce je stále aktuálnou témou. Čo však ženy-podnikateľky, ktoré sa stanú matkami? Musia zanechať svoje podnikanie na niekoľko rokov a venovať sa deťom? Alebo ich v tejto úlohe môžu zastúpiť ich partneri? Jedným z nástrojov, ktorý môže riešiť túto otázku, je otcovská dovolenka.

SANDRA LETKO

zakladateľka OZ Ženy podnikajte!

Vplyv rodičovstva na pracovný život

Ako uvádza Inštitút finančnej politiky Ministerstva financií SR, „jedným z najvýznamnejších determinantov zárobkových rozdielov je rodičovstvo, ktoré ovplyvňuje príjmy žien a mužov odlišne“.[1] Pracujúce matky na Slovensku zarábajú menej ako muži a tiež menej ako ich bezdetné rovesníčky. Naopak muži, ktorí majú deti, zarábajú viac ako bezdetní muži.

Vplyv rodičovstva na pracovný život ženy je dlhodobý, aj 6 rokov po narodení prvého dieťaťa znižuje rodičovstvo mesačné príjmy matiek o 33 %. Sme teda svedkami toho, že návrat žien-matiek do pracovného, a teda aj podnikateľského, života je nielen náročný, ale nesie so sebou aj následky v podobe nižších príjmov.

Jedným z možných riešení sú materské dovolenky pre otcov. Nielenže zlepšujú pozíciu žien na trhu práce, ale zároveň umožňujú otcom tráviť viac času s deťmi, čím prispievajú k rodovej rovnosti. Aj na Slovensku prebehli v posledných rokoch zmeny, ktoré motivujú stále viac otcov nastúpiť na otcovskú dovolenku.

Od roku 2019 môžu ísť na materskú obaja rodičia súčasne, ak majú viac než jedno dieťa vo veku do 3 rokov. Ďalšou zmenou zavedenou v roku 2022 je tzv. otcovské.

Otcovské alebo materské

Otcovská dávka je nemocenská dávka zo sociálneho poistenia, ktorou si otec čerpá časť materskej. Otec má pri narodení dieťaťa nárok na 14 po sebe idúcich kalendárnych dní voľna najneskôr do uplynutia 6 týždňov od narodenia dieťaťa. Dávku vypláca Sociálna poisťovňa a je určená pre otcov, ktorí sa aktívne starajú o dieťa a zároveň spĺňajú zákonom stanovené podmienky na poskytnutie dávky. Zmyslom zavedenia tejto dávky je zvýšenie osobnej zaangažovanosti otcov v popôrodnej starostlivosti.

Otcovské je nový typ dávky materské. Okrem dávky otcovské môže otec dieťaťa naďalej čerpať aj dávku materské na dieťa, ktorého vek je najmenej 6 týždňov a najviac 3 roky. Dĺžka čerpania materského pre otca je 28 týždňov.

Matka môže počas čerpania otcovskej dovolenky otcom dieťaťa poberať materské alebo rodičovský príspevok, čo znamená, že v období 14 dní otcovskej dovolenky poberajú sociálnu dávku obaja rodičia.

Zavedenie otcovskej dovolenky môže prispieť k lepšiemu postaveniu matiek podnikateliek, ale aj zamestnankýň na pracovnom trhu.

Ako OZ Ženy podnikajte sme mali možnosť robiť rozhovory s podnikateľkami, ktoré sú zároveň aj matkami. Každá sa s úlohou matky a zároveň podnikateľky vyrovnáva inak, ale každá rieši ako rozložiť svoje sily medzi prácu a rodinu. Inšpiratívne rozhovory s týmito ženami si môžete prečítať tu.


[1] Matej Čerman, Daniel Dujava (2021): Koľko stojí dieťa? Analýza vplyvu rodičovstva na príjmy matiek a otcov, Komentár 2021/10, Inštitút finančnej politiky.

Ďalší článok
Domovská stránka » Zodpovedná budúcnosť » POMÔŽE OTCOVSKÁ DOVOLENKA MATKÁM PODNIKATEĽKÁM?
ADVERTORIAL

EFEKTÍVNE LOGISTICKÉ RIEŠENIA ZODPOVEDNÉ K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

Emisie skleníkových plynov a zmena klímy patria k hlavným výzvam, ktorým čelíme. Zodpovedný prístup v podnikaní a udržateľnosť sú témy, ktoré zamestnávajú spoločnosť aj svetových lídrov. Je preto dôležité, aby podniky zohľadňovali environmentálne dopady svojej činnosti a zavádzali udržateľné riešenia. Už dnes existujú spôsoby riadenia logistických procesov ohľaduplné k životnému prostrediu.

MARTIN JANČO

CEO M2M Solutions

Digitalizácia výrazne nahrádza papier a vytvára podmienky na udržateľnú budúcnosť. Efektívne organizovaná preprava znižuje emisie CO2 a zlepšuje kvalitu ovzdušia. Aké riešenia môžeme považovať za udržateľné?

Vplyv digitalizácie na spotrebu papiera

Na Slovensku sa podľa Európskej asociácie papiera v roku 2020 použilo až 378 000 ton papiera1. Ako príklad môžeme uviesť efektívne a zároveň udržateľné riešenie, ktoré bolo aplikované na 6 pracoviskách v závode s nepretržitou, trojzmennou prevádzkou. Denne spotrebujú až 2 000 ks papiera formátu A4, použitého ako vytlačený protokol, ktorý má životnosť maximálne 10 minút a následne sa z neho stáva odpad. Z jedného stromu môže byť vyrobených približne 8 300 ks formátu A42, čo znamená, že za 4 dni spotrebuje len týchto šesť pracovísk jeden strom. Efektívnym zavedením skladového systému dokážeme šetriť papier a zachrániť až 90 stromov ročne na jednom konkrétnom pracovisku. V prepočte cena papiera týchto pracovísk predstavuje 7 200 eur ročne a rovnakú sumu zaplatia za toner. Nahradením papiera elektronickým riešením závody zefektívnia prácu zamestnancov až o 30 %, zrýchlia vychystávanie o 35 % a znížia chybovosť na 0,0001 %. Úsporou ľudských zdrojov môžu ušetriť až 79 200 eur* a investícia do nasadenia inteligentného systému spolu s elektronickým riešením sa môže vrátiť v priebehu jedného roka.

Skladový systém Vám môže poskytnúť viac, ako iba evidovanie tovaru v sklade

Organizácia prepravy efektívne a zodpovedne

Digitalizáciou logistických procesov možno zlepšiť ovzdušie a životné prostredie v regiónoch. Na miestach, kde sa vytvárajú dopravné zápchy, je koncentrácia CO2, ktorú spôsobujú automobily pohybujúce sa extrémne pomaly rýchlosťou 10 km/h, až štyrikrát vyššia ako pri plynulej jazde rýchlosťou 80 km/h. Vyvinuli sme systém transportnej logistiky, ktorý je určený veľkým podnikom ako riešenie na mieru. Momentálne ho rozširujeme smerom k menším podnikom ako portál greenTLS v online priestore. Namiesto licencií si zákazník zaplatí iba mesačný poplatok a dodatočné služby nad rámec paušálu. Dokážeme zabezpečiť plánovanie dopravy do časových okien a jej rovnomerné rozloženie, čím vieme znížiť tvorbu zápchy a zároveň docieliť efektívnejšiu dopravu, rovnomerné vyťaženie pracovníkov závodu, znížiť stres a časový tlak všetkých zúčastnených strán. Zároveň dochádza k celkovému zlepšeniu ovzdušia a životného prostredia. Podľa údajov o objeme nákladnej prepravy z roku 2019, napojením na vlakovú dopravu možno presunúť z cestnej dopravy približne 10 % objemu, tak sa môže výrazne znížiť tvorba CO2 na cestách v okolí závodov.

Čo získate zavedením Transportného logistického systému?

Aj malý krok má význam

Zodpovedný prístup v podnikaní je nevyhnutný nielen z hľadiska spoločenskej zodpovednosti, ale aj z hľadiska ochrany životného prostredia a udržateľného hospodárenia s prírodnými zdrojmi. Aj keď sa môže zdať, že malé kroky nedokážu ovplyvniť celkovú situáciu na našej planéte, každý krok smerom k udržateľnosti má význam. Každý z nás môže prispieť prostredníctvom každodenných rozhodnutí, a tak môžeme vytvoriť lepšie a zdravšie prostredie pre všetkých. Udržateľné riešenie zahŕňa nielen ekologické aspekty, ale jeho implementácia musí byť pre podnik aj ekonomicky výhodná. Neustály vývoj technológií prináša riešenia, ktoré sú často na začiatku finančne nerentabilné. Niekedy je lepšie počkať, sledovať vývoj situácie a pri rozhodovaní sa poradiť s odborníkmi.


1. www.cepi.org
2. www.paperandwood.com/en/
*priemerná hrubá mzda zamestnanca počas jedného roka práce v nepretržitej trojzmennej prevádzke s príplatkami za nočnú zmenu, úspora 3 zamestnancov

Ďalší článok