Skip to main content
Domovská stránka » Zodpovedná budúcnosť » CIRKULÁRNA EKONOMIKA
 • Zodpovedná budúcnosť

  CIRKULÁRNA EKONOMIKA

  V spolupráci s:
  Adobe Stock
  V spolupráci s:
  Adobe Stock

  Cirkulárna ekonomika je súbor nástrojov, ktorý sa využíva pri šetrení a racionálnom využívaní prírodných zdrojov. Je zároveň aj opakom tzv. lineárnej ekonomiky, kde sú prírodné zdroje vyťažené, neefektívne využité a končia ako odpad, ktorý sa už nedá využiť.

  IVANA MALEŠ

  spoluzakladateľka Inštitútu cirkulárnej ekonomiky

  circular economy expert

  cirkulárnej ekonomike sa prírodné zdroje využívajú efektívne, produkty sú vyrábané lokálne a majú dlhú životnosť vďaka opätovnému použitiu a opraviteľnosti produktov. Ak vzniknú odpady, využívajú sa ako zdroj materiálov alebo energie.

  Situácia na Slovensku

  Slovenská republika sa podľa EUROSTATu v roku 2021 v oblasti cirkulárnej ekonomiky nachádzala na 25. mieste zo všetkých krajín Európskej únie. SWOT analýza cirkulárnej ekonomiky našej krajiny naznačuje, že medzi silné stránky patrí narastajúci záujem o tému cirkulárnej ekonomiky a postupné získavanie politickej podpory. Vďačíme za to aj faktu, že téma cirkulárnej ekonomiky sa stala jednou z našich strategických priorít a že sa posilňuje aj legislatívny rámec v oblasti ochrany životného prostredia.

  V prechode Slovenska na cirkulárnu ekonomiku vnímame v roku 2022 pozitívne najmä zavedenie systému zálohovania, novelu odpadového zákona pre stavebné odpady, vypracovanie podkladovej štúdie k zavedeniu systému zberu a zhodnotenie textilu, a v neposlednom rade aj zverejnenie spomínanej cestovnej mapy obehového hospodárstva pre SR.

  Situáciu na Slovensku sme mapovali v spolupráci s Circular Slovakia a výsledky sme priniesli vo forme brožúry, kde je uvedená celková situácia na Slovensku vrátane dobrých príkladov z praxe.

  Ciele a výzvy

  Slabými stránkami sú naše ukazovatele v oblasti opätovného využívania materiálov, stále vysoká miera skládkovania a stále pomerne nízka miera recyklácie. Medzi príležitosti, ktoré by sme mali ako krajina využiť a prispieť tak k zlepšeniu cirkulárnej ekonomiky u nás, patrí napríklad vzdelávanie, digitalizácia v oblasti odpadového manažmentu, investovanie do ekoinovácií (v hodnotení ekoinovačného indexu za roky 2018 – 2019 sme sa umiestnili na 23. mieste krajín EÚ, v roku 2022 to bolo 21. miesto podľa European Innovation Scoreboard 2022) a zvýšenie miery zhodnocovania priemyselného a komerčného odpadu. Nízka úroveň spolupráce medzi ministerstvami, ako aj nedostatočné organizačné, personálne a finančné kapacity sú riziká, ktoré môžu ohroziť prechod Slovenska na cirkulárnu ekonomiku.

  Ktorých oblastí sa najviac dotýka

  Slovensko má vypracovanú tzv. cestovnú mapu pre obehové hospodárstvo, ktorá zadefinovala tri prioritné oblasti, ktoré sú pre Slovensko kľúčové:

  • Ekonomické nástroje pre udržateľnú spotrebu a výrobu,
  • sektor stavebníctva,
  • hodnotový reťazec potravín a bioodpadu.

  Naša úloha

  Našou úlohou je sledovať nové trendy v cirkulárnej ekonomike, hlavne v súvislosti s dekarbonizáciou priemyslu a znižovaním dopadu na zmenu klímy, príprava rôznych analýz, štúdií a prepájanie stakeholderov na štátnej, verejnej a súkromnej úrovni a zároveň aj verejnosti.

  Next article