Domovská stránka » Zodpovedná budúcnosť » CIRKULÁRNA EKONOMIKA
Zodpovedná budúcnosť

CIRKULÁRNA EKONOMIKA

V spolupráci s:
Adobe Stock
V spolupráci s:
Adobe Stock

Cirkulárna ekonomika je súbor nástrojov, ktorý sa využíva pri šetrení a racionálnom využívaní prírodných zdrojov. Je zároveň aj opakom tzv. lineárnej ekonomiky, kde sú prírodné zdroje vyťažené, neefektívne využité a končia ako odpad, ktorý sa už nedá využiť.

IVANA MALEŠ

spoluzakladateľka Inštitútu cirkulárnej ekonomiky

circular economy expert

cirkulárnej ekonomike sa prírodné zdroje využívajú efektívne, produkty sú vyrábané lokálne a majú dlhú životnosť vďaka opätovnému použitiu a opraviteľnosti produktov. Ak vzniknú odpady, využívajú sa ako zdroj materiálov alebo energie.

Situácia na Slovensku

Slovenská republika sa podľa EUROSTATu v roku 2021 v oblasti cirkulárnej ekonomiky nachádzala na 25. mieste zo všetkých krajín Európskej únie. SWOT analýza cirkulárnej ekonomiky našej krajiny naznačuje, že medzi silné stránky patrí narastajúci záujem o tému cirkulárnej ekonomiky a postupné získavanie politickej podpory. Vďačíme za to aj faktu, že téma cirkulárnej ekonomiky sa stala jednou z našich strategických priorít a že sa posilňuje aj legislatívny rámec v oblasti ochrany životného prostredia.

V prechode Slovenska na cirkulárnu ekonomiku vnímame v roku 2022 pozitívne najmä zavedenie systému zálohovania, novelu odpadového zákona pre stavebné odpady, vypracovanie podkladovej štúdie k zavedeniu systému zberu a zhodnotenie textilu, a v neposlednom rade aj zverejnenie spomínanej cestovnej mapy obehového hospodárstva pre SR.

Situáciu na Slovensku sme mapovali v spolupráci s Circular Slovakia a výsledky sme priniesli vo forme brožúry, kde je uvedená celková situácia na Slovensku vrátane dobrých príkladov z praxe.

Ciele a výzvy

Slabými stránkami sú naše ukazovatele v oblasti opätovného využívania materiálov, stále vysoká miera skládkovania a stále pomerne nízka miera recyklácie. Medzi príležitosti, ktoré by sme mali ako krajina využiť a prispieť tak k zlepšeniu cirkulárnej ekonomiky u nás, patrí napríklad vzdelávanie, digitalizácia v oblasti odpadového manažmentu, investovanie do ekoinovácií (v hodnotení ekoinovačného indexu za roky 2018 – 2019 sme sa umiestnili na 23. mieste krajín EÚ, v roku 2022 to bolo 21. miesto podľa European Innovation Scoreboard 2022) a zvýšenie miery zhodnocovania priemyselného a komerčného odpadu. Nízka úroveň spolupráce medzi ministerstvami, ako aj nedostatočné organizačné, personálne a finančné kapacity sú riziká, ktoré môžu ohroziť prechod Slovenska na cirkulárnu ekonomiku.

Ktorých oblastí sa najviac dotýka

Slovensko má vypracovanú tzv. cestovnú mapu pre obehové hospodárstvo, ktorá zadefinovala tri prioritné oblasti, ktoré sú pre Slovensko kľúčové:

  • Ekonomické nástroje pre udržateľnú spotrebu a výrobu,
  • sektor stavebníctva,
  • hodnotový reťazec potravín a bioodpadu.

Naša úloha

Našou úlohou je sledovať nové trendy v cirkulárnej ekonomike, hlavne v súvislosti s dekarbonizáciou priemyslu a znižovaním dopadu na zmenu klímy, príprava rôznych analýz, štúdií a prepájanie stakeholderov na štátnej, verejnej a súkromnej úrovni a zároveň aj verejnosti.

Ďalší článok
Domovská stránka » Zodpovedná budúcnosť » CIRKULÁRNA EKONOMIKA
ADVERTORIAL

EFEKTÍVNE LOGISTICKÉ RIEŠENIA ZODPOVEDNÉ K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

Emisie skleníkových plynov a zmena klímy patria k hlavným výzvam, ktorým čelíme. Zodpovedný prístup v podnikaní a udržateľnosť sú témy, ktoré zamestnávajú spoločnosť aj svetových lídrov. Je preto dôležité, aby podniky zohľadňovali environmentálne dopady svojej činnosti a zavádzali udržateľné riešenia. Už dnes existujú spôsoby riadenia logistických procesov ohľaduplné k životnému prostrediu.

MARTIN JANČO

CEO M2M Solutions

Digitalizácia výrazne nahrádza papier a vytvára podmienky na udržateľnú budúcnosť. Efektívne organizovaná preprava znižuje emisie CO2 a zlepšuje kvalitu ovzdušia. Aké riešenia môžeme považovať za udržateľné?

Vplyv digitalizácie na spotrebu papiera

Na Slovensku sa podľa Európskej asociácie papiera v roku 2020 použilo až 378 000 ton papiera1. Ako príklad môžeme uviesť efektívne a zároveň udržateľné riešenie, ktoré bolo aplikované na 6 pracoviskách v závode s nepretržitou, trojzmennou prevádzkou. Denne spotrebujú až 2 000 ks papiera formátu A4, použitého ako vytlačený protokol, ktorý má životnosť maximálne 10 minút a následne sa z neho stáva odpad. Z jedného stromu môže byť vyrobených približne 8 300 ks formátu A42, čo znamená, že za 4 dni spotrebuje len týchto šesť pracovísk jeden strom. Efektívnym zavedením skladového systému dokážeme šetriť papier a zachrániť až 90 stromov ročne na jednom konkrétnom pracovisku. V prepočte cena papiera týchto pracovísk predstavuje 7 200 eur ročne a rovnakú sumu zaplatia za toner. Nahradením papiera elektronickým riešením závody zefektívnia prácu zamestnancov až o 30 %, zrýchlia vychystávanie o 35 % a znížia chybovosť na 0,0001 %. Úsporou ľudských zdrojov môžu ušetriť až 79 200 eur* a investícia do nasadenia inteligentného systému spolu s elektronickým riešením sa môže vrátiť v priebehu jedného roka.

Skladový systém Vám môže poskytnúť viac, ako iba evidovanie tovaru v sklade

Organizácia prepravy efektívne a zodpovedne

Digitalizáciou logistických procesov možno zlepšiť ovzdušie a životné prostredie v regiónoch. Na miestach, kde sa vytvárajú dopravné zápchy, je koncentrácia CO2, ktorú spôsobujú automobily pohybujúce sa extrémne pomaly rýchlosťou 10 km/h, až štyrikrát vyššia ako pri plynulej jazde rýchlosťou 80 km/h. Vyvinuli sme systém transportnej logistiky, ktorý je určený veľkým podnikom ako riešenie na mieru. Momentálne ho rozširujeme smerom k menším podnikom ako portál greenTLS v online priestore. Namiesto licencií si zákazník zaplatí iba mesačný poplatok a dodatočné služby nad rámec paušálu. Dokážeme zabezpečiť plánovanie dopravy do časových okien a jej rovnomerné rozloženie, čím vieme znížiť tvorbu zápchy a zároveň docieliť efektívnejšiu dopravu, rovnomerné vyťaženie pracovníkov závodu, znížiť stres a časový tlak všetkých zúčastnených strán. Zároveň dochádza k celkovému zlepšeniu ovzdušia a životného prostredia. Podľa údajov o objeme nákladnej prepravy z roku 2019, napojením na vlakovú dopravu možno presunúť z cestnej dopravy približne 10 % objemu, tak sa môže výrazne znížiť tvorba CO2 na cestách v okolí závodov.

Čo získate zavedením Transportného logistického systému?

Aj malý krok má význam

Zodpovedný prístup v podnikaní je nevyhnutný nielen z hľadiska spoločenskej zodpovednosti, ale aj z hľadiska ochrany životného prostredia a udržateľného hospodárenia s prírodnými zdrojmi. Aj keď sa môže zdať, že malé kroky nedokážu ovplyvniť celkovú situáciu na našej planéte, každý krok smerom k udržateľnosti má význam. Každý z nás môže prispieť prostredníctvom každodenných rozhodnutí, a tak môžeme vytvoriť lepšie a zdravšie prostredie pre všetkých. Udržateľné riešenie zahŕňa nielen ekologické aspekty, ale jeho implementácia musí byť pre podnik aj ekonomicky výhodná. Neustály vývoj technológií prináša riešenia, ktoré sú často na začiatku finančne nerentabilné. Niekedy je lepšie počkať, sledovať vývoj situácie a pri rozhodovaní sa poradiť s odborníkmi.


1. www.cepi.org
2. www.paperandwood.com/en/
*priemerná hrubá mzda zamestnanca počas jedného roka práce v nepretržitej trojzmennej prevádzke s príplatkami za nočnú zmenu, úspora 3 zamestnancov

Ďalší článok