Domovská stránka » Sprievodca biznisom » PODNIKATEĽSKÉ RIZIKÁ A MOŽNOSTI ICH KRYTIA
Sprievodca biznisom

PODNIKATEĽSKÉ RIZIKÁ A MOŽNOSTI ICH KRYTIA

V spolupráci s:
Adobe Stock
V spolupráci s:
Adobe Stock

Poistenie je jedným z účinných nástrojov na zmiernenie alebo elimináciu rizík pri podnikateľskej činnosti. Mnoho podnikateľov by bez poistenia nebolo schopných znášať finančné následky súvisiace s novými rizikami a vysokou zodpovednosťou za podnikateľskú činnosť, výrobky a služby.

JUDr. ADRIANA BANDZI

JUDr. ADRIANA BANDZI

Špecialista pre neživotné poistenie SLASPO, s dlhoročnými skúsenosťami z poistnej praxe vo funkciách produktový manažér a upisovateľ rizika.

Podnikám – čo si hlavne poistiť?

 • Majetok – podnikateľský priestor, škody na vlastnej budove prevádzky, motorové vozidlá, iný majetok,
 • v prenajatej budove – možnosť poistiť stavebné úpravy realizované na vlastné náklady,
 • poistenie prerušenia prevádzky – finančný následok majetkovej škody,
 • v cestnej nákladnej doprave – poistenie prepravných rizík,
 • všeobecnú alebo profesijnú zodpovednosť za škodu.

Vhodne zvolené poistenie – aké parametre je potrebné zohľadniť?

 • Cena nemá byť jediným kritériom výberu,
 • dôležitý je rozsah poistného krytia – všetky hroziace riziká,
 • správne zvolená poistná suma znižuje riziko podpoistenia.

Zle nastavené parametre poistnej zmluvy môžu ohroziť ďalšie podnikanie, pretože časť nákladov na náhradu škody poistník musí uhradiť z vlastných prostriedkov.

Rastúce kybernetické riziká – ako sa chrániť?

Nárast práce na diaľku, previazanosť dodávateľských reťazcov, digitalizačné tlaky, zraniteľné miesta kritickej infraštruktúry – to je len zopár dôvodov, kvôli ktorým sú podnikatelia vystavení kybernetickým rizikám viac ako kedykoľvek predtým.

Kybernetické riziko nie je len technologický problém – ide o dynamické riziko, ktoré je potrebné aktívne riadiť. Kybernetickými útokmi sú ohrozené veľké, ale aj malé a stredné podniky, ktoré nemajú dostatočný rozpočet na komplexnú ochranu.

Kybernetické poistenie môže pomôcť podnikateľom pri obnove strát a súvisiacich nákladov vyplývajúcich z rozsiahlych narušení, prerušení obchodnej činnosti, ransomwaru a iných typov kybernetických útokov.

Poistenie kybernetických rizík je kombináciou majetkového poistenia a poistenia zodpovednosti za škody.

Poskytuje krytie nákladov na:

 • právne zastúpenie poisteného v súvislosti s jeho zodpovednosťou voči tretím stranám za porušenie ochrany osobných údajov alebo citlivých korporátnych dát a informácií a tiež právnu ochranu a obhajobu,
 • konanie pred dozornými orgánmi a na udelené pokuty,
 • ochranu dobrého mena,
 • obnovu dát a softvéru po kybernetickom incidente.

Umožňuje aj krytie:

 • škôd tretích strán v dôsledku výpadku webových alebo sieťových služieb a úniku osobných údajov, dát a informácií,
 • nákladov poisteného na oznámenie úniku osobných údajov, dát a informácií verejnosti a dozorným orgánom a na komunikáciu s dotknutými klientmi alebo ​zákazníkmi v snahe ochrániť dobrú povesť spoločnosti.

Vhodná kombinácia jednotlivých druhov poistenia umožňuje zaistiť komplexnú poistnú ochranu akýchkoľvek podnikateľských aktivít.

Ďalší článok