Domovská stránka » Sprievodca biznisom » DEFINÍCIA RODINNÉHO PODNIKU V LEGISLATÍVE SR
Sprievodca biznisom

DEFINÍCIA RODINNÉHO PODNIKU V LEGISLATÍVE SR

V spolupráci s:
Adobe Stock
V spolupráci s:
Adobe Stock

Rodinné podniky (RP) na Slovensku aj v Česku tvoria významnú časť počtu malých a stredných podnikov. Podľa prieskumu Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov (SAMP) je to na Slovensku cca 60 – 65 %.

VLADIMÍR SIROTKA

Ing. VLADIMÍR SIROTKA, CSc.

konateľ v Actoris System, Prezident SK asociácie malých stredných podnikov a živnostníkov

Exaktnejšiemu zisteniu počtov na Slovensku bránila absencia presnejšej definície rodinných podnikov.

Potreba zmeny právnych predpisov

V súčasnosti legislatíva všeobecne ešte nerozlišuje medzi „štandardným“ podnikateľským subjektom a podnikateľským subjektom rodinného charakteru, rodinným podnikom. Rodinní príslušníci, členovia rodinného podniku, majú medzi sebou okrem obchodných aj silné rodinné väzby a harmonické fungovanie rodinných podnikov sa tak často dostáva do stretu voči doterajšej legislatíve, ktorá pojem rodinného podniku nepoznala.

Osobné a praktické skúsenosti autora, ktorý sa problematike malých a stredných podnikov a rodinnému podnikaniu dlhodobo venuje, potvrdzujú, že na spoľahlivé fungovanie rodinných podnikov nie je možné ich jednoducho „zabaliť“ do doterajších právnych predpisov bez prispôsobenia a zosúladenia týchto noriem a vzťahov navzájom, ako napríklad pri zamestnávaní manželov so zákonom o rodine, pri dani z príjmov v časti transferového oceňovania a podobne.

Prax poukazuje napríklad na potrebu úprav legislatívy pri nástupníctve v rodinných podnikoch, prevode majetku a dedičskom konaní, v daňovej a odvodovej politike, účtovných predpisoch, ručení rodinných podnikov, využívaní majetku rodinných podnikov pri podnikaní a na osobné účely a podobne.

Cesta k prijatiu definície

Zásadným predpokladom na riešenie uvedených otázok bolo spracovať definíciu rodinného podniku a ukotviť ju v legislatíve SR. Toto bolo splnené prijatím Zákona č. 112/2018 o sociálnej ekonomike Národnou radou SR dňa 2. 12. 2022, s účinnosťou od 1. 1. 2023.

Cesta k takémuto, priam historickému, bodu v prostredí rodinného podnikania nebola ľahká ani krátka. Riešenie problematiky u nás odštartoval projekt Medzinárodnej organizácie práce Ženeva PFARE, ktorý prebiehal v rokoch 1991 až 1994 v ČR a SR v troch častiach: Zo zamestnania do podnikania, ABC podnikateľa a Druhá šanca.

Záštitu prevzali vtedajšie ministerstvá práce a sociálnych vecí ČR a SR. Realizátorom projektu na Slovensku bola firma Vladimír Sirotka – Actoris System. V projekte vznikol súbor sedemnástich publikácií s problematikou založenia a fungovania malých podnikov a malých rodinných firiem, ktoré slúžili ako školiaci materiál rekvalifikačných kurzov úradov práce a na konzultáciách v štyridsiatich školiacich strediskách.

V roku 2013 bol spracovaný návrh Zákona o rodinnom podnikaní a predložený do NR SR. Nebol však prijatý. Neuspel ani opätovný pokus v roku 2015. V roku 2017 na 1. medzinárodnej konferencii „MSP v Európskom hosp. priestore “ v Bratislave sa Asociace malých a středních podniků a živnostníků v Česku a SAMP na Slovensku rozhodli riešiť túto problematiku spoločne a následne na medzinárodnej konferencii „Následníctvo v rodinných podnikoch“ v r. 2018 v Prahe, uzatvorili Memorandum o spolupráci. Spoločne navrhnutú Definíciu Rodinného podnikania prijala vláda ČR uznesením dňa 13. 5. 2019 a následne aj jej novelu uznesením dňa 20. 5. 2020.

Na Slovensku prebiehal proces dopracovania definície, okrem iného o rodinný podnik, ktorý vykonáva poľnohospodársku činnosť (Rodinné farmy), a v roku 2022 bol uvedený zákon schválený. Prijatý zákon umožňuje pokračovať v identifikácii prekážok rozvoja rodinných podnikov a firiem a formulovať širšie návrhy úprav v dotknutých zákonoch a normách. Práca na zlepšení prostredia RP a RF sa definíciou nekončí, začína sa. S vďakou privítame podnety, pripomienky a návrhy na spoluprácu na tejto téme.

Ďalší článok