Home » Žena v biznise » VEREJNÉ OBSTARÁVANIE JE AKO LEGISLATÍVNA DŽUNGĽA
andrej kiska

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE JE AKO LEGISLATÍVNA DŽUNGĽA

Stretávam sa so starostami, primátormi, prednostami i s výkonnými pracovníkmi v samospráve. Poznám ich problémy. A jedným z tých najväčších je práve verejné obstarávanie.

Krutá realita
Náš pán prezident A. Kiska na ostatnom sneme ZMOS 28. 4. 2015 povedal, že verejné obstarávanie nemá byť súborom administratívnych pascí, ako nachytať obstarávateľa, ale nástrojom, ako efektívne a hospodárne zlepšovať služby štátu a samospráv.  Áno, samosprávy sa  do pascí dostávajú. Zákon o verejnom obstarávaní  bol od roku 2006 novelizovaný už 31-krát, čo znamená viac ako 3 novely ročne!  Niet divu, že sa v tejto legislatívnej džungli zodpovední pracovníci nevyznajú, a to nie je verejné obstarávanie ani zďaleka ich jedinou agendou.

Nalejme si čistého vína
Okrem legislatívy bývajú pomerne častou prekážkou aj zle nastavené procesy obstarávania na úrade. Neexistuje plán obstarávania, nakupuje sa ad-hoc, živelne. Základom je zhodnotiť potrebu obstarania, pretože najlacnejší nákup je taký, ktorý sa ani neuskutoční. Často zlyháva príprava opisu predmetu zákazky. Problémy sa v úplnej nahote ukázali teraz  pri elektronickom trhovisku. Tu obstarávateľ musí odobrať aj to, čo si zle nadefinoval. Zákazku nie je možné zrušiť. Dá sa len dohodnúť s dodávateľom na zrušení zmluvy. Ale nato treba vždy dvoch a nenastavené zodpovednosti zbytočne oberajú o čas. Verejné obstarávanie je tímová práca. Tím má pozostávať minimálne z odborného garanta (špecifikuje predmet zákazky), právnika (pripraví zmluvu) a špecialistu obstarávania (zrealizuje obstarávanie tak, aby bolo v súlade so zákonom).

Výzva do budúcnosti
Treba si uvedomiť, že každé, i to najmenšie zlepšenie v procesoch obstarávania, prináša finančné a časové úspory.  Spôsobom, akým  sa dá overiť, či na úrade všetko klape, je vykonať audit procesov verejného obstarávania skúsenými a nezainteresovanými odborníkmi.  Výstupom je potom súbor odporúčaní na zlepšenie a pomôckou do budúcnosti zrozumiteľná smernica, ktorá  jasne zadefinuje proces obstarávania na úrade. A v neposlednom rade je dôležité venovať sa aj vzdelávaniu, o ktorom sa dočítate v tejto prílohe.

Next article