Home » Žena v biznise » Poistite si podnikanie a obchodujte bez rizika
biznis

Poistite si podnikanie a obchodujte bez rizika

V podnikaní pritom rovnako ako v bežnom živote platí, že niektorým nepríjemným situáciám sa nedá vždy zabrániť, vhodným poistením je však možné eliminovať prípadné vzniknuté škody, ktoré by inak mohli byť pre podnik osudné.

Poistenie nastavené individuálnym požiadavkám
Dnes už poisťovne ponúkajú produkty šité na mieru pre veľké, stredné i tie najmenšie firmy na zabezpečenie maximálnej poistnej ochrany. Poistenie si môžete nakombinovať sami z viacerých druhov, alebo si môžete vybrať z komplexných balíkov poistení, kde nájdete najfrekventovanejšie typy zabezpečenia ako napríklad poistenie budov, hnuteľných vecí, majetkové a strojné prerušenie prevádzky, poistenie strojov a elektroniky, poistenie nákladu, prevádzkovej zodpovednosti za škodu či stavebné poistenie jednotlivého stavebného projektu. Čo sa týka poistnej sumy, tú si stanovujú firmy samy, a práve od nej sa odvíja výpočet poistného plnenia. Vtedy poisťovňa skúma, na koľko percent zodpovedá výška poistnej sumy hodnote majetku. Pri stanovovaní správnej poistnej sumy pomôžu znalecké posudky, kúpne zmluvy a faktúry.

Máte už poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu?
Od 1. júla 2012 nadobudol platnosť nový zákon (§ 13 zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd), ktorý prevádzkovateľovi pracovných činností vymenovaných v prílohe zákona ukladá povinnosť zabezpečiť finančné krytie svojej zodpovednosti za environmentálnu škodu, vrátane predpokladaných nákladov na nápravnú činnosť a nápravné opatrenia na odstránenie environmentálnej škody, ktorá môže byť spôsobená jeho pracovnou činnosťou, a to nepretržite po celý čas prevádzkovania pracovnej činnosti. To v skratke znamená, že už nejde iba o zodpovednosť prevádzkovateľa za environmentálnu škodu, ktorá je daná už samotným zákonom, ale predovšetkým o jeho povinnosť preukázania finančného krytia. Ako najprijateľnejšie krytie sa v súvislosti s novou legislatívou javí tzv. poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu, ktoré kryje vynaložené náklady na predchádzanie bezprostrednej hrozby vzniku škody (preventívne opatrenia) i nápravu už spôsobenej škody (nápravné opatrenia), vrátane technických nákladov (náklady spojené s právnymi službami, znaleckými posudkami, havarijnými komisármi atď.). Ak spomínané poistenie nemáte, čím skôr sa obráťte na svoju poisťovňu, kde v tomto prípade riešia požiadavky klientov individuálne, keďže ide o veľmi špecifické poistenie.

Next article