Domovská stránka » Technológie a inovácie » KYBERKRIMINALITA MÔŽE ZASIAHNUŤ KOHOKOĽVEK
dark web

KYBERKRIMINALITA MÔŽE ZASIAHNUŤ KOHOKOĽVEK

Čo bude úlohou Centra pre boj proti kybekriminalite?
Kyberkriminalita – alebo internetová kriminalita – narúša naše digitálne životy v prostredí internetu. Týka sa to firiem i bežných ľudí. Cieľom novovzniknutého centra bude zhromaždenie najlepších európskych odborníkov, ktorí s využitím svojich schopností vytvoria prostriedky na ochranu euroobčanov i spoločností pred vzrastajúcimi hrozbami na internete. Centrum sa teda stane ochranným štítom proti organizovaným zločineckým skupinám, ktoré vysoko profitujú zo zneužívania údajov ako napríklad v prípade odcudzenia informácií z kreditných kariet. Ochráni profily na sociálnych sieťach a zabráni ich krádeži. V neposlednom rade bude centrum bojovať aj proti online sexuálne zneužívaniu detí alebo útokom, ktoré narúšajú informačnú infraštruktúru Únie.

Ako presne centrum ochráni kreditné kariet?
Zločinci v tomto prostredí sú čoraz vynaliezavejší vo všetkých smeroch. Niekedy nevedome odovzdávame svoje e-bankové mená a heslá priamo do rúk zlodejom. Údaje z kreditnej karty sa medzi zločincami pritom predávajú za 1 euro. Hotovú sfalšovanú kartu môžete získať za približne 140 eur a poverovacie bankové údaje len za 60 eur. Centrum bude rozvíjať štandardy identifikácie zločincov a zločineckých skupín a uľahčí ich odovzdávanie do rúk jednotlivých právnych orgánov príslušného štátu. Informácie ktoréhokoľvek občana EÚ, ktorý nahlási zneužitie svojho bankového účtu, sa ľahšie prenesú do súvislosti s podobnými prípadmi v rámci bánk v EÚ. V takých prípadoch bude môcť centrum ihneď upozorniť všetky ochranné úrady a orgány v ostatných členských štátoch.

Akí ľudia sa stávajú kyberzločincami?
Kyberzločinci sú rozliční ako samotná kyberkriminalita, ktorá zahŕňa rôzne druhy ilegálnych aktivít súvisiacich s informačnými technológiami (IT). Ide nielen o jednotlivcov či malé skupiny, patria sem aj gangy organizovaného zločinu ba niekedy aj štáty. To, čo však majú všetci spoločné, je potreba istých znalostí v oblasti IT. Podľa najnovších správ Europolu sú na kyberzločincov kladené vysoké nároky, aj preto sa nimi často stávajú mladí a šikovní ľudia, ktorých zločinecké organizácie naberajú priamo z univerzít.

V čom bude ešte spočívať práca zamestnancov centra?
Úlohou centra bude identifikovať organizované zločinecké skupiny a najväčších zločincov. Ďalej zabezpečiť operatívnu podporu pri konkrétnych vyšetrovaniach, či už v koncových súdnych pojednávaniach alebo pri vytváraní špeciálnych odborných vyšetrovacích tímov. Samozrejme, centrum bude partnerom pre širšiu spoluprácu s ochrancami súkromia a údajov v rámci kyber prostredia.

Čo je najlepšou prevenciou voči takémuto druhu zločinu?
Organizovaný zločin nasleduje náš trend, a tým je čoraz významnejšie prepojenie našich skutočných a online životov. Keďže kyberkriminalita môže zasiahnuť kohokoľvek z nás, poznatky a tipy na ochranu pred ňou sa usilujeme neustále rozširovať. Kedy ste si, napríklad, naposledy zmenili svoje heslo na internete? Sťahujete si pravidelne najnovšie verzie operačného systému do smart telefónov? Možnosti ohrozenia sú rôznorodé a neustále sa vyvíjajú. Práve preto centrum pre boj proti kyberkriminalite vytvorí efektívnejšie a rýchlejšie spôsoby na identifikáciu a zmapovanie kriminálnych aktivít.

Čo vás vlastne viedlo k vytvoreniu tohto centra?
Len máloktorý druh globálneho zločinu je tak neobmedzený ako kyberkriminalita. Nie všetky členské štáty však disponujú špeciálne vyškolenými vyšetrovateľmi a právnými silami, ktoré by vedeli proti tomuto druhu kriminality bojovať. Tieto nedostatky veľmi negatívne ovplyvnili úroveň dôvery v digitálne prostredie. To všetko sú dôvody, kvôli ktorým som sa rozhodla navrhnúť pri predstavovaní vnútornej bezpečnostnej stratégie EÚ zriadenie Centra pre boj proti kyberkriminalite. Od roku 2013 sa teda centrum bude sústrediť na boj s kyberkriminalitou a vytvorí sieť spolupráce, aby zabezpečilo ochranu slobodného, otvoreného a bezpečného internetu.

Next article
Domovská stránka » Technológie a inovácie » KYBERKRIMINALITA MÔŽE ZASIAHNUŤ KOHOKOĽVEK
Technológie a inovácie

SVET SA DIGITÁLNYM UŽ STAL

BRANISLAV BRUNOVSKÝ

Konateľ spoločnosti Kaufland Slovenská republika

O digitálnej transformácii v obchodnom reťazci Kaufland, o tom, ako tento proces ovplyvní napríklad aj zákaznícky servis a čo v súčasnosti očakávajú už samotní zákazníci, sme sa porozprávali s konateľom spoločnosti Branislavom Brunovským.

Očakávate v najbližšom čase výzvy v súvislosti
s digitalizáciou/digitálnou transformáciou?

Niekde som zachytil, že svet sa digitálnym už stal a niet cesty späť. Takmer každý má v súčasnosti smartfón a napriek jeho rôznemu vy­užitiu sú dnes informácie jednoduchšie dostupné ako kedykoľvek v minulosti. Predstava, že moderné tech­nológie zmenia spôsob, akým dnes pristupujeme k tradičným problémom, posúva aj nás obchodníkov vpred. V súčasnosti pre nás predsta­vuje digitalizácia na jednej strane možnosť zefektívniť naše procesy, optimalizovať workflow, aby sme sa čo naj­viac priblížili k paperless of­fice, a to tak na centrále, ako aj v predajniach a centrálnom sklade. Takéto úpravy nevy­žadujú veľké investície a sú skôr o zmene myslenia ľudí. Na druhej strane realizujeme niekoľko finančne náročných projektov ako plne automati­zovaný sklad, samoobslužné pokladne pre zákazníkov alebo priebežné skenovanie tovaru už počas nákupu. Pozorne sledujeme aj tech­nologický vývoj konkurencie, a to aj internetových obchod­níkov. Pri obrovskom množ­stve rôznych technologických noviniek pre nás nie je jed­noduché určiť, ktoré výzvy skutočne predstavujú príležitosť na rast a ktoré sú len akousi módnou záležitosťou. Tu zohráva veľkú rolu vynikajúca spolupráca našich lokálnych IT­-čká­rov s internacionálnymi kolegami, ktorí pozorne sledujú vývoj a trendy. V Nemecku napríklad testujeme v spolupráci univerzitou v Heilbron­ne obchod, kde si zákaz­ník po počiatočnej regis­trácii môže nakúpiť bez obsluhy bez pokladne. Skrátka príde, vyberie si tovar a odíde s nákupom.

Naštartuj pracovnú kariéru spolu s Kaufland

Ovplyvní digitálna transformácia zákaznícky servis?

Ona ho už ovplyvňuje. Za posledných 5 rokov sa počet zákazníckych podnetov zvýšil skoro 4­-násobne, z čoho vy­plýva, že zákazníci chcú a potrebujú byť informo­vaní. Preto sa snažíme byť otvorení a pripraviť pre nich čo najviac ko­munikačných kanálov. Dnes sa na nás môžu obracať so svojimi pod­netmi prostredníctvom e­mailu, cez web formu­lár, priamo v obchode cez papierový formulár alebo môžu využiť zákaz­nícku linku. Pracujeme na možnosti komuni­kácie prostredníctvom chatu a chatbotov. To je dnes smer, na ktorý by sme sa chceli zamerať, napriek tomu že v súčasnosti máme viac ako 80 % všetkých podnetov prostredníctvom zákazníckej linky.

Ako sa mení trh? Ako sa zvládate trhu prispôsobovať?

Aj keď dnes to na predaj­nej ploche nie je pre zá­kazníka až tak viditeľné, aj obchod je digitalizá­ciou veľmi ovplyvnený. Kaufland sa dlhé roky na poli inovácií a no­vých trendov správal skôr rozvážne. Ak sa niečo osvedčilo v praxi, zaviedli sme to a vôbec nám nevadilo, ak sme boli poslední. Pred nikoľkými rokmi sa tento prístup zmenil a dnes je náš cieľ byť technologickým lídrom v Európe. Veď kto by si v nie tak dávnej minulosti vedel predstaviť, že budeme mať raz plne automati­zovaný obchod úplne bez zamestnancov. Popri tom je zefektívňovanie všetkých backoffice procesov iba nutným predpokladom, ako byť úspešní aj v budúcnosti.

Myslíte, že súčasne so zmenou trhu prichádzajú aj väčšie požiadavky a očakávania od zákazníkov?

Dlhšie obdobie po revolúcii bola pre zákazníkov najdôležitejšia cena. Neskôr sa k nej vďaka zvy­šujúcej sa životnej úrovni pridala aj kvalita. Dnes sledujeme veľké zmeny v očakávaniach zákazní­kov smerom k rýchlosti nákupu a sociálnej zod­povednosti výrobcov a predajcov. Zákazníci si stále viac uvedomujú, že čas strávený pri nákupe v predajni potravín nie je z ich pohľadu efektívne využitý. Väčšina krokov smerujúcich k možnosti rýchlejšieho nákupu sú viac­menej otázkou do­ statku financií a dobrého plánovania. Zákazníci si ich rýchlo osvoja a pova­žujú ich za prínos. Ako príklad môžem uviesť samoobslužné poklad­ne, ktoré veľmi rýchlo získali akceptáciu a dnes ich prostredníctvom obslúžime skoro 50 % zákazníkov. Ako som už spomínal, pracujeme na možnosti priebežné­ho skenovania tovaru už počas nákupu, kde zákazník pri pokladni nemusí vykladať tovar, ale prostredníctvom QR kódu priamo zaplatí.

Majú tieto zmeny vplyv na vašu spoločnosť? Na celú jej štruktúru a samotných zamestnancov?

Dôležité je nájsť súlad medzi tým, čo naši zákazníci očakávajú a čo by sme im ako spo­ločnosť, ktorá chce byť technologickým lídrom, vedeli ponúknuť. Aj ten najúžasnejší projekt zameraný na zlepšenie či zrýchlenie nákupu v momente, keď si nezís­ka na svoju stranu práve zákazníkov, ostane len veľmi drahým pokusom participovať na vytváraní digitálnej budúcnosti. Preto je potrebné zvoliť tie správne inovácie, ale rovnako dôležitá je ko­munikácia týchto inová­cií zákazníkovi. Týmto sa dostávame k dôležitosti každého jedného za­mestnanca našej spoloč­nosti. Naši zamestnanci tu vystupujú v pozícii užívateľov týchto tech­nologických noviniek, ale aj ako ich propagátori či helpdesk a pomáhajú nám získať zákaznícku akceptáciu.

Predpokladáme, že budete vytvárať nové pozície a naberať nových ľudí. Aké pozície by vznikli a aké sú očakávané kritériá pre potenciálnych uchádzačov?

Samozrejme, počítame s tým, že v budúcnosti budeme vytvárať nové pracovné miesta, ktoré budú súvisieť s digitali­záciou, alebo z digitali­zácie priamo vyplývať, ako aj s potrebou trans­formovať už existujúce pracovné pozície. Dnes si netrúfam odhadnúť, aké pozície to budú, prípadne ako sa zmenia nároky na uchádzačov. Tie budú závisieť od ob­sadzovanej pozície. Sme si vedomí, že budeme oslovovať nový typ po­tenciálnych kandidátov a tí budú mať rovnako nové očakávania na nás ako svojho budúceho zamestnávateľa. Jedným z príkladov je pozícia dátového analytika, kto­rú sme prednedávnom obsadili a veríme, že nám pomôže pri vyhod­nocovaní dát a súvislostí medzi predajom a na­ príklad dňom v týždni či počasím v daný deň.

Next article